فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي مقياس اميد اسنايدر

لینک دانلود

 فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي مقياس اميد اسنايدر دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي مقياس اميد اسنايدر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي مقياس اميد اسنايدر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي مقياس اميد اسنايدر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :22

هدف: هدف پژوهش تعیین فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي مقياس اميد اسنايدر بود.روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمام دانشجویان مقطع کارشناسی 1388-1387 دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 6970 نفر بود. با توجه به حداقل نمونه مورد نیاز جهت تحلیل عاملی که 250 نفر است 371 نفر 276 زن و 95 مرد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس های امید اسنایدر (1991)، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت (1988)، هدف در زندگی كرامباخ و ماهولیک (1964) و افكار خودكشی محمدی فر، بشارت و حبیبی (1384) پاسخ دادند. داده ها با استفاده نرم افزار تحلیل معادلات ساختاری تحلیل شد.یافته ها: بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مقیاس دارای ساختاری دو عاملی شامل تفکر عامل و مسیرها است. بررسی روایی همزمان با محاسبه همبستگی این مقیاس با مقیاس افکار خودکشی، حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا بیانگر رابطه منفی بین نمرات مقیاس امید با نمرات مقیاس افکار خودکشی و رابطه مثبت با نمرات مقیاس های حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی بود. ضریب اعتبار این مقیاس با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 0.86 و از طریق بازآزمایی 0.81 به دست آمد.نتیجه گیری: مقیاس امید اسنایدر برای جمعیت ایرانی از اعتبار و روایی خوبی برخوردار و در سنجش های روان شناختی کشور ایران قابل استفاده است و از آن می توان به عنوان ابزاری معتبر و مناسب در محیط های بالینی و آموزشی به منظور ارزیابی افراد و تهیه برنامه های درمانی و پیشگیرانه سود جست.
كلید واژه: اعتباریابی، تحلیل عاملی، رواسازی، روان سنجی، مقیاس امید اسنایدر

توضیحات بیشتر