فایل ورد اثربخشي مقابله درمانگري بر احساس تنهايي زنان نابارور

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي مقابله درمانگري بر احساس تنهايي زنان نابارور دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي مقابله درمانگري بر احساس تنهايي زنان نابارور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي مقابله درمانگري بر احساس تنهايي زنان نابارور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي مقابله درمانگري بر احساس تنهايي زنان نابارور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :18

هدف: پژوهش حاضر تعیین درجه تاثیر مقابله با تنیدگی بر احساس تنهایی زنان نابارور بود.روش: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پس از 3 هفته بود. از بین 200 زن نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری دکتر چوبساز در کرمانشاه، 40 زن نابارور داوطلب شرکت در پژوهش شدند، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. در مرحله پیش آزمون هر دو گروه همزمان به مقیاس های احساس تنهایی راسل، پپلاو و کورتونا (1980) و نسخه کوتاه افسردگی بک (2000) جهت تعیین روایی مقیاس احساس تنهایی، پاسخ دادند. در مرحله بعد، در گروه آزمایش طی 8 جلسه 120 دقیقه ای هفته ای یک جلسه، مقابله درمانگری ارائه شد و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت. سپس هر دو گروه به طور همزمان در مرحله پس آزمون و پیگیری بعد از 3 هفته با مقیاس احساس تنهایی آزمون شدند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر، استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت بین نمرات احساس تنهایی و زیرمقیاس های انزوا، اجتماعی بودن، نداشتن فردی صمیمی و احساس تنهایی آزمودنی ها در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بین دو گروه آزمایش و گواه معنادار است.نتیجه گیری: مقابله درمانگری می تواند روش موثری برای کاهش احساس تنهایی، انزوا و افزایش ارتباطات اجتماعی زنان نابارور باشد.
كلید واژه: احساس تنهایی، زنان نابارور، مقابله درمانگری

توضیحات بیشتر