فایل ورد آمادگي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان براي يادگيري بين حرفه اي

لینک دانلود

 فایل ورد آمادگي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان براي يادگيري بين حرفه اي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آمادگي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان براي يادگيري بين حرفه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آمادگي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان براي يادگيري بين حرفه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آمادگي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان براي يادگيري بين حرفه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :9

مقدمه: اعتقاد به افزایش اثربخشی خدمات سلامتی از طریق مشارکت و کار تیمی منجر به تاکید روز افزون بر لزوم آماده کردن تمام دانشجویان حرفه های بهداشت و درمان از طریق یادگیری بین حرفه ای شده است. لذا هدف از این مطالعه بررسی فایل ورد آمادگي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان براي يادگيري بين حرفه اي و نیز تعیین ارتباط آن با برخی متغیرهای زمینه ای است.روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و مقطعی است. زمان انجام مطالعه سال 90-1389 بود. جامعه پژوهش شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. نمونه ها با بهره گیری از روش آسان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه آمادگی برای یادگیری بین حرفه ای (RIPLS) بود.نتایج: تعداد 200 نفر پرسشنامه را پر کردند و داده های 183 پرسشنامه تحلیل شد. از این تعداد 25.7 درصد در رشته پرستاری، 48.6 درصد در رشته پزشکی و 24 درصد نیز در سایر رشته های علوم سلامت مشغول به تحصیل بودند. میانگین (انحراف معیار) امتیاز فایل ورد آمادگي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان براي يادگيري بين حرفه اي 70.47 (5.34) به دست آمد. میانگین (انحراف معیار) امتیاز برای رشته پرستاری برابر 72.1 (4.91)، برای رشته های پزشکی برابر 69.83 (5.58) و برای سایر رشته های علوم سلامتی برابر (4.85) 70.25 به دست آمد. همچنین ارتباط بین متغیر آمادگی برای یادگیری بین حرفه ای و هیچ کدام از متغیرهای سن، جنسیت، سابقه شرکت در برنامه های یادگیری اشتراکی، سابقه کار بالینی، سابقه تدریس، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی معنادار نبود.نتیجه گیری: نظر به آمادگی بالاتر از متوسط (میانگین امتیاز) در دانشجویان تحصیلات تکمیلی، توسعه فرصت های یادگیری بین حرفه ای پیشنهاد می گردد. عدم مشاهده رابطه معنادار بین متغیر آمادگی دانشجویان و متغیرهای زمینه ای، حاکی از فراگیر بودن و مواجهه با حداقل محدودیت ها در اجرای این رویکرد است. هر چند پژوهش های آتی برای بررسی قابلیت اجرایی و عوامل موثر بر آن پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: یادگیری بین حرفه ای، آمادگی، دانشجو

توضیحات بیشتر