فایل ورد تاثير افزودن اپي نفرين به داروهاي سوفنتانيل و بوپيواکايين در بي حسي اسپاينال حين زايمان بي درد

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير افزودن اپي نفرين به داروهاي سوفنتانيل و بوپيواکايين در بي حسي اسپاينال حين زايمان بي درد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير افزودن اپي نفرين به داروهاي سوفنتانيل و بوپيواکايين در بي حسي اسپاينال حين زايمان بي درد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير افزودن اپي نفرين به داروهاي سوفنتانيل و بوپيواکايين در بي حسي اسپاينال حين زايمان بي درد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير افزودن اپي نفرين به داروهاي سوفنتانيل و بوپيواکايين در بي حسي اسپاينال حين زايمان بي درد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :8

زمینه: یکی از شیوه های ایجاد بی دردی در زایمان، بی حسی اسپاینال است. کیفیت و دوام این بی دردی و توجه به عوارض آن مهم است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر افزودن اپی نفرین به سوفنتائیل و بوپیواکائین در بی حسی اسپاینال حین زایمان بی درد انجام شده است. روش ها: این پژوهش به صورت نیمه تجربی بر روی 90 نفر خانم حامله با گراوید II و III در دو گروه 45 نفره که به صورت نمونه گیری در دسترس به مراکز آموزشی درمانی معتضدی و امام رضا (ع) کرمانشاه مراجعه کرده بودند انجام شد. گروه مورد با استفاده از سوفنتانیل، بوپیواکائین و اپی نفرین و گروه کنترل با استفاده از سوفتانیل و بوپیواکائین تحت بی حسی اسپاینال قرار گرفتند. اطلاعات پیرامون حس درد، میزان حرکت، طول مدت بی دردی و عوارضی مانند تغییر ضربان قلب جنین، حالت تهوع و استفراغ و تغییرات فشار خون توسط چک لیستی مبتنی بر متغیرهای موردنظر جمع آوری و با استفاده از آزمون های کای دو و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین طول دوره بی دردی به طور معناداری در گروه مورد بیشتر بود .(p<0.05) همچنین حالت تهوع به طور معناداری در گروه مورد بیشتر مشاهده شد .(p<0.05) متغیرهای همودینامیک مادر و نیز آپگار نوزاد در دو گروه، تفاوت معناداری نداشت.نتیجه گیری: افزودن اپی نفرین به سوفنتانیل و بوپیواکائین موجب افزایش طول مدت بی دردی شده اما از نظر سطح حسی تفاوتی ایجاد نکرد. در حالی که سبب افزایش شیوع تهوع و استفراغ شد.
كلید واژه: اپی نفرین، سوفنتانیل، بوپیواکائین، بی دردی، بی حسی اسپاینال، زایمان طبیعی

توضیحات بیشتر