فایل ورد رابطه بين ميزان کاربست مولفه هاي يادگيري سازماني و ويژگي هاي دموگرافيکي کارکنان بيمارستان مرکز طبي کودکان-1390

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين ميزان کاربست مولفه هاي يادگيري سازماني و ويژگي هاي دموگرافيکي کارکنان بيمارستان مرکز طبي کودکان-1390 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين ميزان کاربست مولفه هاي يادگيري سازماني و ويژگي هاي دموگرافيکي کارکنان بيمارستان مرکز طبي کودکان-1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين ميزان کاربست مولفه هاي يادگيري سازماني و ويژگي هاي دموگرافيکي کارکنان بيمارستان مرکز طبي کودکان-1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين ميزان کاربست مولفه هاي يادگيري سازماني و ويژگي هاي دموگرافيکي کارکنان بيمارستان مرکز طبي کودکان-1390 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :12

مقدمه: بیمارستان ها علاوه بر هدف اصلی خود که ارتقای سلامت و تضمین و تامین آن است نوعی سازمان یادگیرنده نیز هستند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان کاربست مولفه های یادگیری سازمانی و ویژگی های دموگرافیکی کارکنان بیمارستان مرکز طبی کودکان انجام شده است.روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بود و در نیمسال دوم سال 1390 انجام شد. حجم نمونه بر اساس فرمول از بین تمام کارکنان بخش های درمانی و اداری بیمارستان 148 نفر محاسبه گردید و نمونه گیری به صورت تصادفی-طبقه ای انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه یادگیری سازمانی جمع آوری شد و پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 87 درصد سنجش شد.نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره کاربست یادگیری سازمانی در بین کارکنان بیمارستان به طور کلی برابر با 9.01±52.58 بود. بین جنس و میزان کاربست مولفه های فضای باز و آزمایشگری و انتقال و یکپارچه سازی دانش ارتباط معنادار وجود داشت.نتیجه گیری: برای تحقق یادگیری سازمانی در بیمارستان، توجه ویژه به چهار بعد آن لازم و ضروری است. بنابراین مدیران بیمارستان در تمام سطوح سازمان باید اهمیت یادگیری و خلق و انتقال دانش را در بیمارستان به عنوان یک سرمایه گذاری بهینه مورد توجه قرار دهند تا بتوانند با تغییر در رفتار و عملکرد افراد در راستای تحقق اهداف بیمارستانی عمل نمایند.
كلید واژه: یادگیری، یادگیری سازمانی، کارکنان، بیمارستان

توضیحات بیشتر