فایل ورد تستوسترون، گلوبولين متصل شونده به هورمون‌ هاي جنسي، هورمون محرک تيروئيد، پرولاکتين و شاخص‌ هاي سندرم متابوليک، مطالعه‌ مبتني بر جمعيت روي زنان سنين باروري ساکن مناطق شهري چهار استان منتخب کشور

لینک دانلود

 فایل ورد تستوسترون، گلوبولين متصل شونده به هورمون‌ هاي جنسي، هورمون محرک تيروئيد، پرولاکتين و شاخص‌ هاي سندرم متابوليک، مطالعه‌ مبتني بر جمعيت روي زنان سنين باروري ساکن مناطق شهري چهار استان منتخب کشور دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تستوسترون، گلوبولين متصل شونده به هورمون‌ هاي جنسي، هورمون محرک تيروئيد، پرولاکتين و شاخص‌ هاي سندرم متابوليک، مطالعه‌ مبتني بر جمعيت روي زنان سنين باروري ساکن مناطق شهري چهار استان منتخب کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تستوسترون، گلوبولين متصل شونده به هورمون‌ هاي جنسي، هورمون محرک تيروئيد، پرولاکتين و شاخص‌ هاي سندرم متابوليک، مطالعه‌ مبتني بر جمعيت روي زنان سنين باروري ساکن مناطق شهري چهار استان منتخب کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تستوسترون، گلوبولين متصل شونده به هورمون‌ هاي جنسي، هورمون محرک تيروئيد، پرولاکتين و شاخص‌ هاي سندرم متابوليک، مطالعه‌ مبتني بر جمعيت روي زنان سنين باروري ساکن مناطق شهري چهار استان منتخب کشور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :9

مقدمه: تفاوت شیوع بیماری ‌های متابولیک و قلبی‌ - ‌عروقی در زنان و مردان می ‌تواند ناشی از اختلاف الگوی هورمونی آنها باشد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین شاخص ‌‌‌‌های سندرم متابولیک با الگوی هورمونی در جمعیت زنان سنین باروری پرداخته شد.مواد و روش ‌ها: از بین 1126 زن غیر یائسه‌ 45-18 ساله ‌ای که به روش خوشه ‌ای چند مرحله ‌ای از بین زنان مناطق شهری 4 استان منتخب کشور (گلستان، هرمزگان، کرمانشاه، قزوین) انتخاب شده بودند، 423 زن فاقد اختلال هورمونی برای بررسی حاضر در نظر گرفته شدند. افراد تحت معاینه ‌های بالینی و بررسی شاخص ‌های تن ‌سنجی، بیوشیمیایی و هورمونی قرار گرفتند. ارتباط شاخص ‌های سندرم متابولیک با هورمون‌ ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون یا اسپیرمن و رگرسیون لجستیک بررسی شد.یافته ‌ها: یافته ‌های مقایسه‌ شاخص ‌های سندرم متابولیک در چارک ‌های اول و چهارم نشان داد که فشارخون دیاستولی، قندخون ناشتا، دور کمر و کلسترول HDL - به ‌طور معنی ‌داری بین چارک اول و چهارم غلظت هورمون محرک تیروئید اختلاف دارند. همچنین، قندخون ناشتا و دور کمر در دو چارک اول و چهارم با گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی (SHBG) تفاوت معنی ‌داری را نشان داد. چاقی مرکزی با سطح کاهش یافته SHBG ارتباط داشت و این ارتباط حتی بعد از همسان ‌سازی برای سن و نمایه‌ توده‌ بدن نیز مشاهده گردید.نتیجه ‌گیری: تغییر در سطح هورمون ‌ها حتی در محدوده‌ طبیعی می ‌تواند با شاخص سندرم متابولیک و خطرات قلبی - عروقی ارتباط داشته باشد، بنابراین نیازمند توجه ویژه به منظور شناسایی افراد در معرض خطر می ‌باشد.
كلید واژه: سندرم متابولیک، تستوسترون، گلوبولین متصل شونده به هورمون ‌های جنسی، هورمون محرک تیروئید، پرولاکتین

توضیحات بیشتر