فایل ورد رابطه بين مديريت دانش و يادگيري تيمي در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان در سال 1389

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين مديريت دانش و يادگيري تيمي در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان در سال 1389 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين مديريت دانش و يادگيري تيمي در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان در سال 1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين مديريت دانش و يادگيري تيمي در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان در سال 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين مديريت دانش و يادگيري تيمي در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان در سال 1389 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :10

مقدمه: امروزه دانش به عنوان دارایی ارزشمندی شناخته شده که مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی ماندگار یک سازمان به شمار می رود. از این رو این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین نمره مدیریت دانش و یادگیری تیمی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته استروش ها: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی (رابطه ای) است. جامعه مورد پژوهش کارکنان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان هستند که به روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری (196 نفر) صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های یادگیری تیمی و مدیریت دانش بوده که اعتبار و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.نتایج: میانگین نمره یادگیری تیمی 20.7±41.2 است. از طرفی میانگین نمره مدیریت دانش در بین کارکنان 20.1±39.9 است. به طور کلی بین میزان مدیریت دانش و یادگیری تیمی کارکنان با کمک آزمون آماری پیرسون (0.05>p) رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: از آنجایی که نمره مدیریت دانش و یادگیری تیمی در بین کارکنان ضعیف بوده است. مدیران و تصمیم گیران در بیمارستان ها بایستی برنامه هایی در جهت ایجاد دانش و نشر و انتقال آن و گسترش فرهنگ یادگیری تیمی طراحی کنند.
كلید واژه: یادگیری تیمی، مدیریت دانش، کارکنان

توضیحات بیشتر