فایل ورد تاثير برنامه بهسازي مديريت پرستاري بر صلاحيت باليني پرستاران مراقبت ويژه قلبي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير برنامه بهسازي مديريت پرستاري بر صلاحيت باليني پرستاران مراقبت ويژه قلبي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير برنامه بهسازي مديريت پرستاري بر صلاحيت باليني پرستاران مراقبت ويژه قلبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير برنامه بهسازي مديريت پرستاري بر صلاحيت باليني پرستاران مراقبت ويژه قلبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير برنامه بهسازي مديريت پرستاري بر صلاحيت باليني پرستاران مراقبت ويژه قلبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :14

زمینه: مدیران پرستاری با به کارگیری مهارت های رهبری در محیط های کاری می توانند سطح صلاحیت بالینی پرستاران را به عنوان عنصر اصلی در ارایه مراقبت های پرستاری ارتقا دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل ورد تاثير برنامه بهسازي مديريت پرستاري بر صلاحيت باليني پرستاران مراقبت ويژه قلبي انجام شد. روش ها: پژوهش به صورت نیمه تجربی در دو بیمارستان آموزشی شهر یزد که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. نمونه ها شامل 25 پرستار در دو واحد مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان کنترل و 25 پرستار در دو واحد مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان آزمون، به صورت در دسترس انتخاب شدند. دو گروه با یکدیگر کاملا همسان بودند. صلاحیت بالینی پرستاران توسط ابزارهای صلاحیت سنجی در دو بعد مراقبت و مدیریت مراقبت در دو موقعیت خودارزیابی و ارزیابی سرپرستار در دو بیمارستان سنجیده شد. سپس مداخله در 4 مرحله بهسازی پرستاران، بهسازی مدیریتی سرپرستاران، دوره سازگاری و دوره نظارتی در گروه آزمون اجرا شد و دوباره صلاحیت بالینی پرستاران دو گروه در پایان مرحله مداخله سنجیده شد. یافته ها: بیش از 80 درصد پرستاران هر دو گروه در مرحله قبل از مداخله، سطح صلاحیت متوسط داشتند و بر اساس مدل صلاحیت بنر کارآمد یا مجرب بودند. صلاحیت بالینی بعد از مداخله در گروه آزمون به سطح زیاد (100-80%) ارتقا یافت و در گروه شاهد تغییری نکرد. آزمون آماری تی زوجی (P<0.05) این افزایش را تایید نمود.نتیجه گیری: ایجاد تغییرات لازم در محیط کار حرفه ای و ماهیت حرفه ای کار پرستار در قالب برنامه بهسازی مدیریت توسط سرپرستاران توانست صلاحیت بالینی پرستاران را بهبود بخشد.
كلید واژه: بهسازی، مدیریت، مدیران پرستاری، صلاحیت بالینی، مراقبت ویژه قلبی

توضیحات بیشتر