فایل ورد آموزش ادغام يافته با سيستم: يک تجربه مفيد در اجراي کارآموزي مديريت خدمات بهداشتي درماني

لینک دانلود

 فایل ورد آموزش ادغام يافته با سيستم: يک تجربه مفيد در اجراي کارآموزي مديريت خدمات بهداشتي درماني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آموزش ادغام يافته با سيستم: يک تجربه مفيد در اجراي کارآموزي مديريت خدمات بهداشتي درماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آموزش ادغام يافته با سيستم: يک تجربه مفيد در اجراي کارآموزي مديريت خدمات بهداشتي درماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آموزش ادغام يافته با سيستم: يک تجربه مفيد در اجراي کارآموزي مديريت خدمات بهداشتي درماني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :10

مقدمه: دوره های آموزشی و خصوصا کارآموزی علاوه بر ایجاد یادگیری فعال و رشد فردی و حرفه ای دانشجو، باید متناسب با نیاز جامعه باشد. تغییر در برنامه های آموزشی به منظور تامین نیازهای اجتماعی و انعکاس آخرین دست آوردهای علمی از جمله ضروریات نظام آموزشی محسوب می شود. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی دو برنامه آموزشی در اجرای درس کارآموزی 1 دانشچویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی است.روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 10 نفر دانشجویان کارآموزی 1 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مهر ماه سال تحصیلی 91-90 اجرا شد. بر اساس این مطالعه در گروه اول "مطابق سرفصل وزارتی و برنامه های مصوب پیشین مبنای انجام کارآموزی شد و در گروه دوم نیز برنامه درسی به صورت ادغام یافته با سیستم و هم جهت با بسته عملیاتی مدیریتی بیمارستان ها در قالب برنامه استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها اجرا شد. متغیرهای مورد آزمایش این مطالعه در قالب رضایت دانشجو از عرصه کلی کارآموزی 2) مشارکت و ایجاد پیوند بین دانشجو و عرصه کارآموزی 3) آشنایی دانشجو با مفاهیم روزآمد و در دست اجرای مدیریتی کشور اندازه گیری شد. ارزیابی از طریق طراحی پرسشنامه 18 ماده ای انجام شد که توسط دانشجو و با حضور و پیگیری پژوهشگران در عرصه کارآموزی تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری T مستقل تحلیل شد.نتایج: میانگین نمرات در همه ابعاد در گروه دوم به طور معناداری بیشتر بود. میانگین رضایت دانشجو از عرصه کلی کارآموزی در گروه اول (0.58±2.48)، در گروه دوم (0.39±3.28) و (p=0.02)، میانگین نمره مشارکت و ایجاد پیوند بین دانشجو و عرصه کارآموزی در گروه اول (0.54±2.32)، در گروه دوم (0.54±3.85) و (p=0.01)، میانگین نمره آشنایی دانشجو با مفاهیم روزآمد و در دست اجرای مدیریتی کشور در گروه اول (0.74±2.62)، و در گروه دوم (0.54±2.95) و (p=0.04) تفاوت معناداری را نشان داد.نتیجه گیری: توجه به مفاهیم مدیریتی روز کشور از موضوعاتی است که می تواند غنای کارآموزی ها و انگیزه دانشجو در دروس کارآموزی تحت تاثیر قرار دهد. ضمن توجه به لزوم بازنگری دوره ای سرفصل دروس، گروه های آموزشی می توانند با جهت دهی آموزش های عملی به سمت رویکرد Need-Based و در نظر گرفتن نیازهای سیستم سلامت کشور به مقتضای هر رشته و به نحوی که از سرفصل دروس مصوب عدول نشود، برنامه های آموزشی موثرتر و مطلوب تری ارائه دهند.
كلید واژه: کارآموزی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سیستم سلامت، آموزش

توضیحات بیشتر