فایل ورد عوامل موثر در آموزش باليني اثربخش از ديدگاه مدرسان و دانشجويان دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل موثر در آموزش باليني اثربخش از ديدگاه مدرسان و دانشجويان دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل موثر در آموزش باليني اثربخش از ديدگاه مدرسان و دانشجويان دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل موثر در آموزش باليني اثربخش از ديدگاه مدرسان و دانشجويان دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل موثر در آموزش باليني اثربخش از ديدگاه مدرسان و دانشجويان دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :12

مقدمه: در هر فرآیند آموزشی، یادگیری و یاددهی به هم وابسته هستند بنابراین، اثربخشی باید از هر دو دیدگاه دانشجو و مدرس بررسی گردد تا از طریق نزدیک کردن دیدگاه ها بتوان به آموزش و یادگیری موثرتر و بهتری دست یافت. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مرتبط با آموزش بالینی اثربخش از دیدگاه مدرسان و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است.روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، جامعه پژوهش شامل مدرسان و دانشجویان سال آخر دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند. که به صورت سرشماری 28 عضو هیات علمی، مربی و 118 دانشجو وارد مطالعه شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و عوامل مرتبط با آموزش بالینی شامل پنج حیطه کلی خصوصیات فردی فراگیر، خصوصیات فردی مدرس بالین، شرایط محیط بالین، برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی بالینی بود که 32 سوال این قسمت بر مبنای مقیاس لیکرت رتبه بندی و به صورت نامطلوب تا مطلوب و به ترتیب با امتیازهای 0 تا 4 امتیازبندی گردید. از آزمون های توصیفی و t مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.نتایج: مقایسه میانگین مجموع امتیاز داده شده به پنج حیطه مورد مطالعه در هر یک ار گروه های مدرسان و دانشجویان، نشان داد که در هر دو گروه، حیطه خصوصیات فردی مدرس بالینی (3.04±0.74) و خصوصیات فردی فراگیر (2.96±0.67) بالاتر از سایر حیطه هاست. مقایسه دیدگاه مدرسان و دانشجویان نشان داد که اختلاف میانگین نمرات در حیطه های شرایط محیط بالینی و ارزشیابی بالینی تفاوت معناداری دارد (p<0.05) بدین نحو که در هر دو حیطه میانگین مجموع امتیازات دانشجویان بیشتر از مدرسان بود، شرایط محیط بالینی (2.49±1.14 در مقایسه با 1.90±0.8) و ارزشیابی بالینی (2.56±1.09 در مقایسه با 1.99±0.98).نتیجه گیری: دو حیطه خصوصیات فردی مدرس بالین و خصوصیات فردی فراگیر و نسبت به سایر حیطه ها تاثیر گذاری بیشتری بر آموزش بالینی دانشجویان توانبخشی دارند. لذا مورد توجه قرار دادن و تقویت ویژگی های فردی مدرسان و فراگیران، تدوین و بازنگری برنامه آموزشی نظام مند، ایجاد محیط مناسب بالینی از بعد امکانات و تجهیزات و کارکنان و ارزشیابی منظم و دقیق کارورزی و انعکاس به مسوولین آموزشی می تواند اهمیت بسزایی در اثر بخشی آموزش بالینی داشته باشد.
كلید واژه: آموزش بالینی اثربخش، محیط بالین، برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی بالینی

توضیحات بیشتر