فایل ورد رابطه اميدواري و تاب آوري با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه اميدواري و تاب آوري با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه اميدواري و تاب آوري با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه اميدواري و تاب آوري با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه اميدواري و تاب آوري با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي)

تعداد صفحات :13

بهزیستی روانی، شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتا پایدار در توالی زندگی منتهی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی فایل ورد رابطه اميدواري و تاب آوري با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تبریز بود که از میان آنها تعداد 400 نفر (200 پسر، 200 دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و از نظر امیدواری، تاب آوری و بهزیستی روان شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، نشان داد که بین امیدواری و تاب آوری با بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و متغیرهای پیش بین، قادرند تغییرات بهزیستی روان شناختی دانشجویان را پیش بینی کنند. بر اساس این داده ها، افرادی كه امیدواری و تاب آوری بالایی دارند از بهزیستی روانی بالایی نیز برخوردارند.
كلید واژه: امیدواری، تاب آوری، بهزیستی روانی

توضیحات بیشتر