فایل ورد مطالعه مقايسه اي انتظارات بيماران و پرستاران از خدمات پرستاري و مراقبت هاي پزشکي در بيمارستان آموزشي الزهرا (س) شهر اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه مقايسه اي انتظارات بيماران و پرستاران از خدمات پرستاري و مراقبت هاي پزشکي در بيمارستان آموزشي الزهرا (س) شهر اصفهان دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه مقايسه اي انتظارات بيماران و پرستاران از خدمات پرستاري و مراقبت هاي پزشکي در بيمارستان آموزشي الزهرا (س) شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه مقايسه اي انتظارات بيماران و پرستاران از خدمات پرستاري و مراقبت هاي پزشکي در بيمارستان آموزشي الزهرا (س) شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه مقايسه اي انتظارات بيماران و پرستاران از خدمات پرستاري و مراقبت هاي پزشکي در بيمارستان آموزشي الزهرا (س) شهر اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :118

مقدمه: مطالعه در مورد انتظارات بیماران به عنوان مصرف کنندگان خدمات بهداشتی درمانی از یک سو و بررسی انتظارات پرستاران به عنوان ارائه دهندگان این خدمات از سوی دیگر، بسیار مورد اهمیت است. از این رو این بررسی با هدف تعیین تفاوت های انتظارات بیماران و پرستاران از خدمات پرستاری و مراقبتهای پزشکی در بیمارستان آموزشی الزهرا (س) شهر اصفهان انجام شده است.روش ها: مطالعه حاضر توصیفی مقطعی بوده که در نیمه دوم سال 1390 در شهر اصفهان انجام شد. در این مطالعه 120 پرستار و 114 بیمار با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه خود گزارش دهی داده ها جمع آوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی و با بهره گیری از آزمون t تحلیل شد.نتایج: نتایج آزمون t در سطح p<0.05 تفاوت معنی داری را میان انتظارات بیماران و پرستاران از خدمات پرستاری نشان داد؛ به طور کلی انتظارات بیماران در تمامی ابعاد مورد بررسی از میانگین انتظارات پرستاران بالاتر بود. همچنین بیشترین نمره برای هر دو گروه بیمار و پرستار به ملموس بودن داده شده است.نتیجه گیری: از دیدگاه پرستاران در بعد ملموس بودن در مقیاس انتظارات مهم ترین مولفه، داشتن ظاهری آراسته و تمیز بود و از دیدگاه بیماران، توجه پرستار به نظافت و بهداشت اتاق دارای بالاترین اهمیت است. بنابراین توجه به این دو گویه به منظور ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایت مندی بسیار ضروری است.
كلید واژه: انتظارات، خدمات پرستاری، مراقبت های پزشكی، بیمارستان آموزشی

توضیحات بیشتر