فایل ورد وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد طي سال هاي 1371 الي 1388

لینک دانلود

 فایل ورد وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد طي سال هاي 1371 الي 1388 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد طي سال هاي 1371 الي 1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد طي سال هاي 1371 الي 1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد طي سال هاي 1371 الي 1388 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :10

مقدمه: یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی دانشگاه ها، ارزشیابی مداوم وضعیت تحصیلی دانشجویان در دوره های مختلف است. از آنجا که هر گونه تغییر در برنامه ریزی، مدیریت و عمل جهت بهبود کیفیت نیاز به ارزیابی وضعیت موجود دارد این پژوهش با هدف بررسی روند تحصیلی کلیه دانشجویان فارغ التحصیل این دانشکده از بدو تاسیس تا سال 1388 طراحی و انجام گردید.روش ها: این مطالعه توصیفی–تحلیلی در سال 1390-1389 در دانشگاه شاهد با استفاده از چک لیست تهیه شده بر اساس اهداف طراحی و اجرا گردیده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد بوده اند که از سال 1371 وارد این دانشگاه شده و تا پایان اسفند 1388 فارغ التحصیل شده اند. اطلاعات دموگرافیک و سابقه تحصیلی دانشجویان با مراجعه به آموزش و بررسی پرونده های دانشجویان تکمیل شده است. پس از ورود اطلاعات به کامپیوتر برای رسیدن به اهداف از آمار توصیفی و تحلیلی (تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردیده است.نتایج: از نظر سهمیه قبولی در طی این 10 سال 46 درصد دانشجویان ورودی سهمیه شاهد داشته اند و 54 درصد سهمیه آزاد بوده اند. از نظر معدل ورودی میانگین کل (معدل دیپلم) دانشجویان 2.79±15.86 بوده است کمترین میانگین ورودی مربوط به سال 1372 و بیشترین میانگین مربوط به سال 1379 بوده است. با انجام آزمون پیرسون همبستگی مثبت بین معدل دیپلم و میانگین نمرات علوم پایه، کارآموزی و کارورزی مشاهده گردید. همچنین همبستگی معکوس بین معدل دیپلم و تعداد مشروطی در دوره دانشجویی مشاهده شد. با انجام آزمون t مستقل مشاهده گردید که بین معدل دیپلم، علوم پایه، کار آموزی و کارورزی دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد و در همه این موارد نمرات دختران بالاتر بوده است. این تفاوت در مورد دفعات مشروطی در دوران تحصیلی نیز مشاهده گردید و پسران دفعات مشروطی بیشتری داشتند.نتیجه گیری: موسسات بر حسب نیاز باید به بررسی وضعیت روند تحصیلی خود بپردازند و اصلاحات لازم را در آن انجام داده و به موقع اثر اصلاحات را پایش نمایند. توجه بیشتر به دانشجویانی که با سابقه ضعیف وارد می شوند و یا در سال های اول مردودی یا مشروطی در دروس دارند امری ضروری می باشد.
كلید واژه: دانشجویان پزشکی، روند تحصیلی، دانشگاه شاهد

توضیحات بیشتر