فایل ورد تاثير موسيقي بر ميزان اضطراب و برخي شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران قبل از اعمال جراحي عمومي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير موسيقي بر ميزان اضطراب و برخي شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران قبل از اعمال جراحي عمومي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير موسيقي بر ميزان اضطراب و برخي شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران قبل از اعمال جراحي عمومي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير موسيقي بر ميزان اضطراب و برخي شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران قبل از اعمال جراحي عمومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير موسيقي بر ميزان اضطراب و برخي شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران قبل از اعمال جراحي عمومي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :8

زمینه: عمل جراحی یک عامل اضطراب آور است که باعث ایجاد واکنش فیزیولوژیک در بدن می شود. در نتیجه پاسخ فیزیولوژیکی بدن، تنفس، ضربان قلب و فشار خون افزایش می یابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فایل ورد تاثير موسيقي بر ميزان اضطراب و برخي شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران قبل از اعمال جراحي عمومي انجام شد. روش ها: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که طی آن 60 بیمار، نامزد اعمال جراحی عمومی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1388 که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. میزان اضطراب به وسیله پرسشنامه اسپیل برگر و متغیرهای فیزیولوژیک از طریق فشارسنج جیوه ای و تعداد تنفس و ضربان قلب با شمارش در بالین بیمار، قبل از پخش موسیقی کنترل گردید. سپس بیماران گروه مورد به مدت 20 دقیقه در یک محیط آرام به موسیقی بدون کلام گوش دادند و دوباره اضطراب و متغیرهای فیزیولوژیک اندازه گیری شد. برای گروه شاهد همین اندازه گیری ها بدون پخش موسیقی انجام گردید. یافته ها: میزان اضطراب و متوسط فشار خون سیستولیک در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد، بعد از پخش موسیقی دارای تفاوت معناداری بود ((P=0.04. تعداد ضربان قلب و تنفس در دقیقه در دو گروه تفاوت معناداری نداشت (P=0.11 و .(P=0.2 نتیجه گیری: بر اساس تغییرات ایجادشده در پاسخ های فیزیولوژیک بدن در طی پخش موسیقی، موسیقی درمانی را می توان به عنوان یک کاهنده شاخص های فیزیولوژیک ناشی از اضطراب و ترس قبل از عمل جراحی پیشنهاد کرد.
كلید واژه: موسیقی، اضطراب، شاخص های فیزیولوژیک، جراحی عمومی

توضیحات بیشتر