فایل ورد تاثير اجراي برنامه ارتقا دانش اساتيد هيات علمي بر نتايج آناليز آزمون هاي ارتقاي دستياري پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه سال 1388

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير اجراي برنامه ارتقا دانش اساتيد هيات علمي بر نتايج آناليز آزمون هاي ارتقاي دستياري پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه سال 1388 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير اجراي برنامه ارتقا دانش اساتيد هيات علمي بر نتايج آناليز آزمون هاي ارتقاي دستياري پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه سال 1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير اجراي برنامه ارتقا دانش اساتيد هيات علمي بر نتايج آناليز آزمون هاي ارتقاي دستياري پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه سال 1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير اجراي برنامه ارتقا دانش اساتيد هيات علمي بر نتايج آناليز آزمون هاي ارتقاي دستياري پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه سال 1388 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: آزمون های چندگزینه ای در آزمون های ارتقای پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اهمیت برگزاری این آزمون ها به صورت استاندارد، این پژوهش با هدف تاثیر اجرای برنامه ارتقای دانش اعضای هیات علمی طراح این سوالات بر نتایج آنالیز این آزمون ها در سال 1388 انجام گرفت. روش ها: در پژوهشی نیمه تجربی، 105 نفر از طراحان آزمون های ارتقای دستیاری پزشکی به روش سرشماری، انتخاب و نتایج تجزیه و تحلیل آزمون های 1387 و پمفلت های طراحی آزمون های استاندارد برای آنان ارسال گردید. ابزار جمع آوری داده های کمی، گزارش تحلیل آزمون وزارت بهداشت در مورد ضریب های تمییز و دشواری و انحراف معیار سوالات و پایایی آزمون و برای داده های کیفی آزمون، ابزار شامل گزارش دبیرخانه شورای آموزش پزشکی در مورد درصد سوالات بدون اشکال ساختاری و درصد سوالات تاکسونومی 2 و 3 بود. داده ها با استفاده از آزمون های T زوجی و مستقل و آنالیز واریانس تحلیل گردید. یافته ها: میانگین ضریب تمییز، اعتبار آزمون، درصد سوالات بدون اشکال ساختاری و درصد سوالات دارای تاکسونومی 2 و 3 در سال 1388، افزایش معناداری پیدا کرد .(P<0.05) کم ترین ضریب دشواری (0.54) در سوالات اورولوژی مشاهده شد و بیشترین ضریب دشواری (0.67) و بیشترین درصد افزایش در ضریب تمییز در سوالات روانپزشکی بود .(P=0.005) نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده افزایش دانش طراحان سوال با استفاده از پمفلت های آموزشی و ارایه بازخورد در مورد نتایج آزمون های دوره های گذشته می باشد.
كلید واژه: ارتقای دانش، تحلیل آزمون، دستیاران پزشکی، آزمون ارتقا

توضیحات بیشتر