فایل ورد رابطه اضطراب مرگ و انديشه پردازي خودکشي با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه اضطراب مرگ و انديشه پردازي خودکشي با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه اضطراب مرگ و انديشه پردازي خودکشي با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه اضطراب مرگ و انديشه پردازي خودکشي با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه اضطراب مرگ و انديشه پردازي خودکشي با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (يافته هاي نو در روان شناسي (روان شناسي اجتماعي

تعداد صفحات :16

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه اضطراب مرگ و اندیشه پردازی خودکشی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه پژوهشی شامل 400 نفر (200 دختر و 200 پسر) بودند که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از مقیاس اضطراب مرگ کالت- لستر (CL- FODS)، سنجش افکار خودکشی بک (BSSI) و مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) استفاده شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین اضطراب مرگ و اندیشه پردازی خودکشی با احساس ذهنی بهزیستی رابطه منفی معنی داری وجود دارد (P<0.05). علاوه بر آن، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون آشکار کرد که هر دو متغیر اضطراب مرگ و اندیشه پرداری خودکشی در پیش بینی متغیر ملاک یعنی احساس ذهنی بهزیستی نقش معناداری داشتند.
كلید واژه: اضطراب مرگ، اندیشه پردازی خودکشی، احساس ذهنی بهزیستی

توضیحات بیشتر