فایل ورد نقش مولفه هاي سبک رهبري سرپرستان در توانمندي رواني کارکنان

لینک دانلود

 فایل ورد نقش مولفه هاي سبک رهبري سرپرستان در توانمندي رواني کارکنان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش مولفه هاي سبک رهبري سرپرستان در توانمندي رواني کارکنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش مولفه هاي سبک رهبري سرپرستان در توانمندي رواني کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش مولفه هاي سبک رهبري سرپرستان در توانمندي رواني کارکنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (يافته هاي نو در روان شناسي (روان شناسي اجتماعي

تعداد صفحات :25

این پژوهش با هدف بررسی نقش مولفه های سبک رهبری سرپرستان (شامل رهبری تحولی، مبادله عضو- رهبر، حمایت سرپرست و رهبری اخلاقی) بر توانمندی کارکنان در کارخانه حایر اصفهان به مرحله اجرا در آمد. از جامعه آماری پژوهش (کل کارکنان کارخانه حایر در تابستان 1388 به تعداد 525 نفر)، با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای، 332 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوری داده های این پژوهش که از نوع مطالعات همبستگی محسوب می شود، از پرسشنامه های رهبری تحولی (با 22 سوال و آلفای کرونباخ 0.6 تا 0.94)، مبادله عضو- رهبر (7 سوال و آلفای کرونباخ 0.88)، رهبری اخلاقی (با 6 سوال و آلفای کرونباخ 0.92)، حمایت سرپرست (با 11 سوال و آلفای کرونباخ 0.94) و توانمندی روانی (با 12 سوال و آلفای کرونباخ از 0.78 تا 0.9) استفاده به عمل آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. شواهد حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که برای مولفه اول توانمندی روانی یعنی اهمیت و معنا، مبادله عضو- رهبر، انتظارات عملکرد بالا، اهداف گروهی و الگوی نقش هوشمندانه، برای مولفه دوم توانمندی روانی، یعنی شایستگی، مبادله عضو- رهبر، الگوی نقش هوشمندانه، انتظارات عملکرد بالا و رهبری اخلاقی، برای مولفه سوم توانمندی روانی یعنی خودتعیین گری، حمایت سرپرست و انتظارات عملکرد بالا و برای چهارمین مولفه توانمندی روانی، یعنی تاثیر (نفوذ)، حمایت سرپرست، حمایت شخصی، مبادله عضو- رهبر، الگوی نقش هوشمندانه و رهبری اخلاقی دارای توان پیش بینی معنادار (P<0.05 یا P<0.01) هستند.
كلید واژه: رهبری تحولی، رهبری اخلاقی، مبادله عضو- رهبر، حمایت سرپرست، توانمندی روانی

توضیحات بیشتر