فایل ورد ميزان فرسودگي شغلي پرستاران و عوامل مرتبط با آن در مراکز آموزشي درماني رشت

لینک دانلود

 فایل ورد ميزان فرسودگي شغلي پرستاران و عوامل مرتبط با آن در مراکز آموزشي درماني رشت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان فرسودگي شغلي پرستاران و عوامل مرتبط با آن در مراکز آموزشي درماني رشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان فرسودگي شغلي پرستاران و عوامل مرتبط با آن در مراکز آموزشي درماني رشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان فرسودگي شغلي پرستاران و عوامل مرتبط با آن در مراکز آموزشي درماني رشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان)

تعداد صفحات :10

مقدمه: فرسودگی شغلی یکی از مشکلات حرفه پرستاری است که در صورت عدم برخورد صحیح با استرس شغلی، پدید می آید و به صورت احساس واماندگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی شغلی بروز می کند.هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان فرسودگی در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 1389 انجام گرفته است.روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی 257 پرستار از 8 مرکز آموزشی درمانی رشت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در مطالعه شرکت داده شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلاچ می باشد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی، کای دو، تست دقیق فیشر و مدل لجستیک رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: از ابعاد فرسودگی شغلی، واماندگی عاطفی در %51.4 از واحدهای مورد پژوهش کم و در %48.6 از آنها متوسط به بالا بوده است؛ مسخ شخصیت در %94.2 از واحدهای مورد پژوهش کم و در %5.8 از آنها متوسط به بالا بوده است؛ عدم موفقیت فردی شغلی در %33.9 از واحدهای مورد پژوهش کم و در %66.1 از آنها متوسط به بالا گزارش شده است. از نظر آماری یک همبستگی مستقیم بین بخش دیالیز و مسخ شخصیت و همبستگی معکوس بین سن و مسخ شخصیت وجود داشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد با توجه به این که فرسودگی در بعد عدم موفقیت فردی شغلی بیشتر از ابعاد دیگر فرسودگی شغلی وجود داشته است و با در نظر داشتن عوامل موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران، مدیران پرستاری می توانند از فرسودگی شغلی پرستاران پیشگیری نمایند؛ تا کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران افزایش یافته و رضایت شغلی پرستاران نیز افزایش یابد.
كلید واژه: پرستاران، بیمارستان، فرسودگی شغلی، حرفه

توضیحات بیشتر