فایل ورد خودارزيابي توانمندي هاي باليني فارغ التحصيلان دانشکده دندانپزشکي اصفهان در سال 1390

لینک دانلود

 فایل ورد خودارزيابي توانمندي هاي باليني فارغ التحصيلان دانشکده دندانپزشکي اصفهان در سال 1390 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد خودارزيابي توانمندي هاي باليني فارغ التحصيلان دانشکده دندانپزشکي اصفهان در سال 1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد خودارزيابي توانمندي هاي باليني فارغ التحصيلان دانشکده دندانپزشکي اصفهان در سال 1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد خودارزيابي توانمندي هاي باليني فارغ التحصيلان دانشکده دندانپزشکي اصفهان در سال 1390 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :9

مقدمه: خودارزیابی فارغ التحصیلان یکی از روش های ارزشیابی پایانی که مکمل ارزشیابی های تکوینی آموزش دندانپزشکی است. هدف از این مطالعه ارزیابی فارغ التحصیلان از میزان توانمندی ها و مهارت بالینی دندانپزشکی اصفهان است.روش ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 33 فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سال 1390 پرسشنامه ای با 93 مهارت بر اساس شاخص توانایی انجام مستقل خدمات دندانپزشکی با مقیاس لیکرت را به طور آزادانه تکمیل کردند. اطلاعات با استفاده از آزمون های آلفای کرونباخ،Anova یک طرفه، آزمون تکمیل کننده Tukey HSD، پیرسون تجزیه و تحلیل گردیدند.نتایج: آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0979 بود. میانگین توانایی انجام مستقل خدمات دندانپزشکی بین 3.74-2.92 به دست آمد.نتیجه گیری: توانایی انجام مستقل خدمات دندانپزشکی توسط فارغ التحصیلان در حد متوسط تا خوب گزارش گردید. تفاوت معناداری بین مهارت های آموزشی داده شده در بخش های آموزش دهنده مشاهده نگردید و میزان توانمندی های فارغ التحصیلان مذکر و مونث یکسان بود.
كلید واژه: دندانپزشکی، توانمندی های بالینی، آموزش

توضیحات بیشتر