فایل ورد ارتباط نيم رخ روان شناختي دانشجويان پزشکي و دندانپزشکي با موفقيت تحصيلي آنها در دوره علوم پايه در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط نيم رخ روان شناختي دانشجويان پزشکي و دندانپزشکي با موفقيت تحصيلي آنها در دوره علوم پايه در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط نيم رخ روان شناختي دانشجويان پزشکي و دندانپزشکي با موفقيت تحصيلي آنها در دوره علوم پايه در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط نيم رخ روان شناختي دانشجويان پزشکي و دندانپزشکي با موفقيت تحصيلي آنها در دوره علوم پايه در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط نيم رخ روان شناختي دانشجويان پزشکي و دندانپزشکي با موفقيت تحصيلي آنها در دوره علوم پايه در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :12

مقدمه: شناخت عواملی که منجر به موفقیت و مانع از افت تحصیلی می گردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله مواردی که به نظر می رسد با موفقیت تحصیلی ارتباط دارد شامل کمال گرایی مثبت و منفی، اضطراب و عزت نفس در فراگیران است. این تحقیق با هدف بررسی فایل ورد ارتباط نيم رخ روان شناختي دانشجويان پزشکي و دندانپزشکي با موفقيت تحصيلي آنها در دوره علوم پايه در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام شده است.روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است. افراد مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان داوطلب شرکت در آزمون علوم پایه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی بودند. نمونه های این مطالعه شامل 175 دانشجوی پزشکی (در دو گروه 1 و 2) و دانشجوی دندانپزشکی بودند. متغیرهای روان شناختی دانشجویان توسط پرسشنامه های کمال گرایی مثبت و منفی (PANPS)، اضطراب زونگ و عزت نفس روزنبرگ بررسی و رابطه آنها با موفقیت تحصیلی (معدل و نمره آزمون علوم پایه) تعیین شد.نتایج: مقایسه میانگین نمرات کمال گرایی منفی در سه گروه نشان داد که تنها بین گروه پزشکی 2 و دندانپزشکی تفاوت معناداری وجود دارد. بین نمرات کمال گرایی منفی با معدل و نمره جامع علوم پایه دانشجویان دندانپزشکی همبستگی منفی معناداری وجود داشت. بین نمرات عزت نفس با معدل و نمره آزمون جامع علوم پایه دانشجویان دندانپزشکی رابطه مثبت معناداری وجود داشت.نتیجه گیری: ارتباط متغیرهای روان شناختی با موفقیت تحصیلی در گروه های پزشکی 1 و 2 دندانپزشکی متفاوت است که نشان دهنده این نکته است که متغیرهای دیگری علاوه بر این متغیرها می تواند بر موفقیت تحصیلی اثر بگذارد.
كلید واژه: نیم رخ روان شناختی، موفقیت تحصیلی، دانشجو، پزشکی، دندانپزشكی

توضیحات بیشتر