فایل ورد ديدگاه کارورزان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از مراحل تصويب پايان نامه تا دفاع از پايان نامه در نيمه اول سال 1389

لینک دانلود

 فایل ورد ديدگاه کارورزان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از مراحل تصويب پايان نامه تا دفاع از پايان نامه در نيمه اول سال 1389 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ديدگاه کارورزان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از مراحل تصويب پايان نامه تا دفاع از پايان نامه در نيمه اول سال 1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ديدگاه کارورزان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از مراحل تصويب پايان نامه تا دفاع از پايان نامه در نيمه اول سال 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ديدگاه کارورزان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از مراحل تصويب پايان نامه تا دفاع از پايان نامه در نيمه اول سال 1389 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :9

مقدمه: پایان نامه آخرین بخش دوره های تحصیلات تکمیلی از جمله دوره پزشکی عمومی است که طی آن کارورزر موظف است در یکی از زمینه های رشته های تحصیلی خود به انجام کار تحقیقی بپردازد و نتایج آن را به صورت پایان نامه، مطابق با آیین نامه های موجود ارائه نماید. بررسی نظرات کارورزان در خصوص ضوابط و آیین نامه های موجود می تواند موجب اصلاح ضوابط و ارتقای کمی و کیفی امور پژوهشی دانشکده پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی گردد. هدف کلی این مطالعه بررسی دیدگاه کارورزان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص وضعیت فرآیند تصویب موضوع پایان نامه در گروه و شورای پژوهشی دانشکده، کسب مهارت روش تحقیق، بودجه، دفاع و لاین تحقیقاتی بود.روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی بود که در جامعه کارورزان دانشکده پزشکی اصفهان که در نیمه اول 89 از پایان نامه خود دفاع نموده و فارغ التحصیل شدند انجام شد. نمونه این پژوهش شامل 82 کارورز بود که از طریق روش نمونه گیری همه شماری انتخاب گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرنباخ 0.86 به دست آمد استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد میانگین نمره نظرات کارورزان در مورد فرآیند تصویب موضوع پایان نامه در گروه 16.9 با انحراف معیار 2.06، در شورای پژوهشی دانشکده 10.47 با انحراف معیار 2.03، میانگین نمره نظرات کارورزان در مورد فرآیند کسب مهارت روش تحقیق 21.02 با انحراف معیار 3.08، فرآیند بودجه 21.11 با انحراف معیار 4.02 و در مورد فرآیند دفاع 13.1 با انحراف معیار 1.83 و در مورد لاین تحقیقاتی 7.01 با انحراف معیار 1.61 به دست آمد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت اکثریت کارورزان در مورد فرآیندهای پایان نامه رضایت چندانی نداشتند. لذا برگزاری کارگاه های روش تحقیق، نگارش پروپوزال، آشنایی با بودجه، نگارش پایان نامه و مقاله نویسی جهت کارورزان برای اصلاح روند تهیه پایان نامه ضروری است.
كلید واژه: کاروزان، مراحل تصویب، دفاع، پایان نامه، اصفهان

توضیحات بیشتر