فایل ورد نگرش اعضاي تيم آموزشي در ارتباط با حق تصميم گيري بيماران براي مشارکت در فرايندهاي آموزشي

لینک دانلود

 فایل ورد نگرش اعضاي تيم آموزشي در ارتباط با حق تصميم گيري بيماران براي مشارکت در فرايندهاي آموزشي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نگرش اعضاي تيم آموزشي در ارتباط با حق تصميم گيري بيماران براي مشارکت در فرايندهاي آموزشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نگرش اعضاي تيم آموزشي در ارتباط با حق تصميم گيري بيماران براي مشارکت در فرايندهاي آموزشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نگرش اعضاي تيم آموزشي در ارتباط با حق تصميم گيري بيماران براي مشارکت در فرايندهاي آموزشي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :8

مقدمه: در بیمارستان های آموزشی گاهی بیمارانی که به دنبال خدمات تشخیصی و درمانی هستند اجبارا و بدون اطلاعات کافی در خصوص سطح توانایی های دانشجویان در فرایندهای یاددهی و یادگیری دانشجویان درگیر میشوند. این مطالعه با هدف بررسی نگرش تیم آموزشی نسبت به حق تصمیم گیری بیماران برای مشارکت در فرایند های آموزشی انجام پذیرفت.روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1390 با استفاده از ابزار محقق ساخته که حاوی 12 سوال با مقیاس رتبه بندی لیکرت پنج گزینه ای بود، انجام پذیرفت. جامعه هدف کلیه اساتید و رزیدنت های بیمارستان های آموزشی بود که 61 نفر در این مطالعه شرکت کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس انجام شد.نتایج: از 61 مشارکت کننده در مطالعه، 42.5 درصد دستیار و 57.5 درصد عضو هیات علمی بودند. میانگین کلی نگرش 3.3±34.9 بود که در گروه نیمه مطلوب دسته بندی شد. بین میانگین کلی نگرش اعضای هیات علمی 3.35±35.58 و دستیاران 3.03±33.88 اختلاف معناداری وجود نداشت (P³0.05). درصد بالایی از افراد اعلام کردند که بیماران نباید در ارتباط با ویژگی های دانشجویان و ماهیت آموزش اطلاع داشته باشند (بیش از 60 درصد).نتیجه گیری: به نظر می رسد نگرانی تیم آموزشی از عدم مشارکت و همکاری بیماران در فرایند یاددهی و یادگیری دانشجویان باعث می شود که گاهی حقوق بیماران برای انتخاب آگاهانه نادیده گرفته شود. مطالعات بیشتر جهت یافتن علل و به دنبال آن ارائه راه کار برای بهبود و ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: آموزش بالینی، رضایت بیمار، استاد، دستیار

توضیحات بیشتر