فایل ورد ارزيابي مهارت هاي ارتباطي بين فردي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي ايلام

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي مهارت هاي ارتباطي بين فردي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي ايلام دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي مهارت هاي ارتباطي بين فردي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي مهارت هاي ارتباطي بين فردي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي مهارت هاي ارتباطي بين فردي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي ايلام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :9

مقدمه: یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت یادگیری دانشجویان، استفاده مناسب اساتید از مهارت های ارتباطی است بستر ارتباطی مناسب، زمینه را برای انتقال بهتر مفاهیم و اطلاعات به دانشجویان فراهم می کند. این مطالعه با هدف فایل ورد ارزيابي مهارت هاي ارتباطي بين فردي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي ايلام صورت گرفته است.روش ها: در این پژوهش توصیفی تحلیلی 60 نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1388، با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های ارتباطی بین فردی (Interpersonal Communication skills test) انجام گرفت. پرسشنامه دارای 34 سوال و مبنای نمره 170 است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های t و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: میانگین سنی نمونه ها 7.86±36.03 سال بود و 80 درصد نمونه ها مرد بودند. در مجموع 27.1 درصد نمونه ها استادیار و 45 درصد آنان بیش از 5 سال سابقه فعالیت آموزشی داشتند. به طور کلی میانگین نمره مهارت های ارتباطی اساتید مورد مطالعه 8.59±106.53 بود که این شاخص ارتباط معنی داری را با جنسیت آنان نشان داد (0.04<P)، در حالی که چنین ارتباطی در خصوص سن، سابقه آموزشی و رتبه علمی مشاهده نشد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، سطح مهارت های ارتباطی اساتید مورد مطالعه در حد متوسط ارزیابی شد. برگزاری کارگاه های آموزشی یکی از روش هایی است که می تواند مهارت های ارتباطی بین فردی اساتید را ارتقا دهد که این امر به نوبه خود موجب افزایش یادگیری و بهبود مهارت های ارتباطی دانشجویان خواهد شد.
كلید واژه: مهارت های ارتباطی، استاد، دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر