فایل ورد تاثير تحريک الکتريکي پوستي نقاط طب سوزني بر خستگي بيماران همودياليز

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تحريک الکتريکي پوستي نقاط طب سوزني بر خستگي بيماران همودياليز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تحريک الکتريکي پوستي نقاط طب سوزني بر خستگي بيماران همودياليز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تحريک الکتريکي پوستي نقاط طب سوزني بر خستگي بيماران همودياليز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تحريک الکتريکي پوستي نقاط طب سوزني بر خستگي بيماران همودياليز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :10

زمینه: عوارض همودیالیز در بیماری نارسایی کلیه می تواند اثر مخربی روی کیفیت زندگی این بیماران داشته باشد. از جمله این عوارض شایع، خستگی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین فایل ورد تاثير تحريک الکتريکي پوستي نقاط طب سوزني بر خستگي بيماران همودياليزی انجام شد. روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی (قبل و بعد) می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران تحت درمان با همودیالیز مزمن بودند. 45 بیمار با توجه به ویژگی های مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه خلاصه شده سنجش خستگی (BFI) بود، که یک بار قبل از مداخله و بعد از 5 جلسه مداخله و در نهایت بعد از جلسه دهم مداخله، در ابتدای جلسات دیالیز تکمیل می شد. مداخله توسط دستگاه آکوهلث با فرکانس 2.5 هرتز به مدت 5 دقیقه در نقاط طب سوزنی هوگو، سانینجیائو و زوسان لی، به طور دوطرفه طی 10 جلسه در 2 ساعت وسط جلسه دیالیز انجام می شد. داده ها با آزمون های مک نمار، ویلکاکسون و T زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بین میانگین خستگی قبل از مداخله و 5 و 10 جلسه بعد از مداخله به ترتیب با P<0.0001و P=0.001تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که تحریک الکتریکی پوستی نقاط طب سوزنی موجب کاهش خستگی در بیماران تحت درمان همودیالیز مزمن می شود و استفاده از آن توسط پرسنل همودیالیز برای بیماران توصیه می شود.
كلید واژه: تحریک الکتریکی پوستی نقاط طب سوزنی، خستگی، همودیالیز

توضیحات بیشتر