فایل ورد مقايسه الکتروانسفالوگرافي اوليه حين بيداري با يافته هاي حين خواب و بيداري به دنبال محروميت از خواب در بيماران با حملات صرعي در خواب

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه الکتروانسفالوگرافي اوليه حين بيداري با يافته هاي حين خواب و بيداري به دنبال محروميت از خواب در بيماران با حملات صرعي در خواب دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه الکتروانسفالوگرافي اوليه حين بيداري با يافته هاي حين خواب و بيداري به دنبال محروميت از خواب در بيماران با حملات صرعي در خواب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه الکتروانسفالوگرافي اوليه حين بيداري با يافته هاي حين خواب و بيداري به دنبال محروميت از خواب در بيماران با حملات صرعي در خواب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه الکتروانسفالوگرافي اوليه حين بيداري با يافته هاي حين خواب و بيداري به دنبال محروميت از خواب در بيماران با حملات صرعي در خواب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: خواب و محرومیت از خواب نقش مهمی در آغاز حملات صرعی و اختلالات EEG و حملات صرعی ایدیوپاتیک و علامت دار دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه یافته های EEG اولیه با یافته های EEG حین خواب و بیداری به دنبال محروم نمودن بیمار از خواب، در بیماران مبتلا به حملات صرعی در خواب می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی تحلیلی بیماران مبتلا به حملات صرعی در خواب مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان سینای تهران طی سال های 89-88 وارد مطالعه شده و از تمامی آن ها EEG بیداری انجام شد سپس از بیمار خواسته شد تا به مدت 24 ساعت محرومیت از خواب داشته باشند و مجددا برای بیماران، EEG در زمان بیداری و پس از آن EEG حین خواب انجام شد. یافته های اولین EEG روتین بیماران، با یافته های EEG بیداری و خواب به دنبال محرومیت از خواب مقایسه گردید.یافته ها: در این مطالعه 33 بیمار بررسی شدند که 16 نفر مونث (48.5%) و 17 نفر (51.5%) مذکر بودند. میانگین سنی بیماران (SD=10.69) 26.83 سال بود. در مقایسه یافته های EEG بیداری پایه و بیداری پس از محرومیت از خواب، تفاوت آماری معنی داری به دست آمد (P=0.042) هم چنین بین EEG پایه و EEG حین خواب نیز تفاوت آماری معنی داری به دست آمد (P=0.041). در مقایسه یافته های EEG بیداری و خواب پس از محرومیت از خواب نیز تفاوت آماری معنی داری دیده شد (P=0.048).نتیجه گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر EEG بیداری و خواب پس از محرومیت از خواب، در افراد مبتلا به حملات صرعی در خواب ارزش تشخیصی بیشتری در مقایسه با EEG روتین دارند. به نظر می رسد ارزش تشخیصی EEG بیداری پس از محرومیت از خواب، از EEG خوابی که پس از محرومیت از خواب گرفته شده است، بیش تر باشد.
كلید واژه: الکتروانسفالوگرافی، حملات صرعی در خواب، خواب

توضیحات بیشتر