فایل ورد تاثير تئوفيلين خوراکي با دوز کم بر سطح سرمي HS-CRP در بيماران مبتلا به COPD پايدار

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تئوفيلين خوراکي با دوز کم بر سطح سرمي HS-CRP در بيماران مبتلا به COPD پايدار دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تئوفيلين خوراکي با دوز کم بر سطح سرمي HS-CRP در بيماران مبتلا به COPD پايدار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تئوفيلين خوراکي با دوز کم بر سطح سرمي HS-CRP در بيماران مبتلا به COPD پايدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تئوفيلين خوراکي با دوز کم بر سطح سرمي HS-CRP در بيماران مبتلا به COPD پايدار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: مطالعات اخیر بر روی بیماران COPD، اثرات ضد التهابی دوزهای پایین تئوفیلین را مطرح کرده اند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تئوفیلین خوراکی بر سطح سرمی CRP در بیماران مبتلا به COPD پایدار انجام شد. روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور بود. حجم نمونه برابر 50 نفر بود که با روش بلوک بندی تصادفی وارد مطالعه شدند. پس از تایید کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کردستان در گروه مداخله و کنترل، اندازه گیری سطح سرمی HS-CRP به روش ELISA انجام گرفته و سپس قرص تئوفیلین آهسته رهش با دوز 200 mg هر 12 ساعت در گروه مداخله و پلاسبو در گروه کنترل به مدت یکماه تجویز شد و در انتهای مطالعه مجددا HS-CRP اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو آزمون های t-test و Paired t-test تحلیل شد. یافته ها: دو گروه قبل از مداخله از نظر متغیرهای جمعیت شناختی، مصرف سیگار و متغیرهای اسپیرومتری، تفاوت معناداری نداشتند. تفاوت معناداری در میانگین HS-CRP در بین دو گروه قبل و بعد از مداخله دیده نشد. نتیجه گیری: انجام مطالعات بیشتر با تمرکز بر روی بررسی اثر ضد التهابی تئوفیلین بر روی ماکروفاژها و فاکتورهای التهابی حاصل از آن ها و مقایسه آن با اثر این دارو بر نوتروفیل ها و فاکتورهای مشتق از آن، بر روی نمونه های دیگر بیماران COPD توصیه می گردد.
كلید واژه: بیماری های انسدادی مزمن ریه (COPD ،(CRP، تئوفیلین

توضیحات بیشتر