فایل ورد ارتباط ابعاد سرشت و منش با علايم اختلال اسکيزوفرني در مردان

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط ابعاد سرشت و منش با علايم اختلال اسکيزوفرني در مردان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط ابعاد سرشت و منش با علايم اختلال اسکيزوفرني در مردان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط ابعاد سرشت و منش با علايم اختلال اسکيزوفرني در مردان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط ابعاد سرشت و منش با علايم اختلال اسکيزوفرني در مردان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: در مورد تاثیر عوامل سرشتی و منشی بر علایم اختلال اسکیزوفرنی، اطلاعات اندکی موجود است. مطالعات اخیر حاکی از آن است که ابعاد سرشت و منش بر علایم و کارکردهای اسکیزوفرنی تاثیر می گذارند. هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط ابعاد سرشت و منش با علایم مثبت و منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بود. روش ها: این پژوهش یک مطالعه همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 100 مرد بود که از میان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دارای علایم مثبت و منفی در بیمارستان رازی شهر تبریز به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرشت و منش و مقیاس علایم مثبت و منفی آندرسون استفاده شد. داده های پژوهش با روش های آزمون t و تحلیل ممیز تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین نمرات خودفراروی و آسیب پرهیزی در بیماران اسکیزوفرنی دارای علایم منفی، به طور معناداری بیشتر بود (P<0.001)، در صورتی که میانگین نمرات پشتکار در بیماران اسکیزوفرنی دارای علایم مثبت، به طور معنادار بیشتر بود (P<0.001). نتایج تحلیل ممیز نشان داد که 37 درصد واریانس نمرات خودفراروی، آسیب پرهیزی و همکاری برای تنها تابع ممیز از اختلاف بین دو گروه اسکیزوفرنی دارای علایم منفی و مثبت تبیین می شود. تابع ممیز به دست آمده با روش گام به گام 68.3 درصد بیماران دارای علایم مثبت و منفی به درستی طبقه بندی شده اند.نتیجه گیری: ابعاد خودفراروی، آسیب پرهیزی و همکاری، بیماران دارای علایم مثبت و منفی را از هم تمیز می دهد. این نتایج، تلویحات مهمی را در زمینه تشدید نشانه شناسی و مداخلات اولیه برای بیماران اسکیزوفرنی دارد.
كلید واژه: سرشت، منش، اسکیزوفرنی، علایم مثبت و منفی

توضیحات بیشتر