فایل ورد عوامل مرتبط با اختلال خواب زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1388

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل مرتبط با اختلال خواب زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1388 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل مرتبط با اختلال خواب زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل مرتبط با اختلال خواب زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل مرتبط با اختلال خواب زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1388 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :8

زمینه: خواب از ضروریات حیات است و حدود 1.3 از عمر انسان به خواب اختصاص دارد. یکی از شایع ترین مشکلات زنان در دوران یائسگی، اختلال خواب می باشد. هدف این پژوهش تعیین میزان اختلال خواب و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه 60-50 سال بود. روش ها: مطالعه مقطعی، توصیفی و تحلیلی حاضر بر روی 200 زن واجد شرایط که به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نمودند، انجام گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، خط کش ده نمره ای جهت بررسی رضایت جنسی و شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی تست، آنوا و کای دو استفاده شد. یافته ها: میانگین سنی زنان 3.6±35.6، سن یائسگی 4.0±47.8، تعداد فرزندان 2±4.7 و سن همسر 6.6±57.99 بود. از نظر رضایت جنسی، 34.5 درصد زنان راضی و دارای نمره 10-8 بودند، رابطه معناداری بین رضایت جنسی و اختلال خواب به دست نیامد. میزان اختلال خواب در این گروه حدود 70 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که بین 4 ویژگی وضعیت اقتصادی، شغل فرد، شغل همسر و وضعیت تحصیلی با اختلال خواب، ارتباط آماری وجود دارد (P=0.002). همچنین با استفاده از آزمون کای دو مشخص شد که بین سایر اطلاعات جمعیت شناختی با اختلال خواب، اختلاف آماری معنادار وجود ندارد. نتیجه گیری: نتایج نشانه شیوع بسیار بالای اختلال خواب در زنان یائسه 60-50 ساله بود. با توجه به ارتباط برخی از مشخصات فردی توصیه می گردد جهت پیشگیری از بروز و یا تشدید اختلال خواب، مراقبین بهداشتی و برنامه ریزان موارد مذکور را مدنظر قرار دهند.
كلید واژه: یائسگی، رضایت جنسی، کیفیت خواب، شاخص کیفیت خواب پیترزبرگ

توضیحات بیشتر