فایل ورد بررسي همبستگي پاسخ منفي با زمان نهفتگي کوتاه برانگيخته صوتي و پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي در کودکان کم شنواي حسي عصبي عميق

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي همبستگي پاسخ منفي با زمان نهفتگي کوتاه برانگيخته صوتي و پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي در کودکان کم شنواي حسي عصبي عميق دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي همبستگي پاسخ منفي با زمان نهفتگي کوتاه برانگيخته صوتي و پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي در کودکان کم شنواي حسي عصبي عميق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي همبستگي پاسخ منفي با زمان نهفتگي کوتاه برانگيخته صوتي و پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي در کودکان کم شنواي حسي عصبي عميق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي همبستگي پاسخ منفي با زمان نهفتگي کوتاه برانگيخته صوتي و پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي در کودکان کم شنواي حسي عصبي عميق :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی و پاسخ منفی با زمان نهفتگی کوتاه برانگیخته صوتی دو پاسخ غیرحلزونی با منشاء احتمالی ساکول است. مطالعه حاضر با هدف تعیین درصد وجود دو پاسخ و بررسی ارتباط آنها در کودکان کم شنوا انجام شد.روش بررسی: این مطالعه روی 30 کودک کم شنوای حسی عصبی عمیق مادرزاد انجام شد. پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی با ارائه محرک تن برست و پاسخ منفی با زمان نهفتگی کوتاه برانگیخته صوتی با ارائه محرک کلیک ثبت گردید. هر دو پاسخ در سطح شدت آستانه راه هوایی به صورت یک گوشی از طریق رسیور داخلی ثبت شدند.یافته ها: پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی در 53.3 درصد کودکان و پاسخ منفی با زمان نهفتگی کوتاه برانگیخته صوتی در 40 درصد کودکان به دست آمد. بین درصد ثبت این دو پاسخ، ارتباط معنی داری وجود داشت (p= 0.005). جنسیت و گوش مورد بررسی بر نتایج آزمون ها تاثیری نداشت.نتیجه گیری: در نزدیک به نیمی از کودکان کم شنوا، هر دو پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی و پاسخ منفی با زمان نهفتگی کوتاه برانگیخته صوتی ثبت گردید. این یافته از یک سو به عدم تاثیر کم شنوایی بر عملکرد ساختارهای اتولیتی در برخی از کودکان و از سوی دیگر به احتمال وجود نقص دهلیزی به همراه کم شنوایی عمیق در گروه دیگر اشاره دارد. این امر بر ضرورت بررسی عملکرد دستگاه دهلیزی در کنار سایر ارزیابی ها برای اطلاع از عملکرد این دستگاه تاکید دارد.
كلید واژه: پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی، پاسخ منفی با زمان نهفتگی کوتاه برانگیخته صوتی، کم شنوایی عمیق، ساکول

توضیحات بیشتر