فایل ورد شيوع سندرم متابوليک در آتش نشانان شهر تبريز

لینک دانلود

 فایل ورد شيوع سندرم متابوليک در آتش نشانان شهر تبريز دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شيوع سندرم متابوليک در آتش نشانان شهر تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شيوع سندرم متابوليک در آتش نشانان شهر تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شيوع سندرم متابوليک در آتش نشانان شهر تبريز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: سندرم متابولیک، ارتباط تنگاتنگی با بیماری های قلبی-عروقی به خصوص در مشاغل پراسترسی چون آتش نشانی دارد. از آنجایی که بررسی ها در خصوص شیوع سندرم متابولیک در آتش نشانان نادر است، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع سندرم متابولیک، مقاومت انسولینی و لیپوپروتئین (a) در آتش نشانان شهر تبریز صورت گرفت.روش ها: 76 آتش نشان و 73 کارمند اداری سازمان آتش نشانی تبریز از لحاظ داده های فردی، تن سنجی و فشارخون مورد بررسی قرار گرفتند. وضعیت چاقی بر اساس سه معیار نمایه توده بدن، دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. همچنین سرم ناشتا جهت اندازه گیری الگوی لیپیدی، لیپوپروتئین (a) و مقاومت انسولینی )امتیازHOMA= Homeostasis Model Assessment ) اخذ شد. معیار (International Diabetes Federation) IDF برای تعیین سندرم متابولیک مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: شیوع چاقی بر اساس دور کمر در مقایسه با سایر شاخص های چاقی، بیشتر و در آتش نشانان و کارکنان اداری به ترتیب 28.9 و 35.6 درصد بود. پرفشاری خون در نیمی از افراد هر دو گروه مشاهده شد. میزان شیوع سندرم متابولیک در آتش نشانان 56.6 و در کارکنان اداری 60.3 درصد بود. میانگین لیپوپروتئین (a) و امتیاز HOMA در آتش نشانان و کارکنان به ترتیب 18.40 و 17.1 mg در مقابل 18.15 و 1.48 mg بود. تفاوت لیپوپروتئین (a) ( (P=0.823و امتیاز (P=0.668) HOMA همانند سایر متغیرهای بیوشیمیایی در بین دو گروه از لحاظ آماری معنادار نبود. نتیجه گیری: چاقی و سندرم متابولیک در آتش نشانان و کارکنان اداری شایع بوده و ارتقا آگاهی با تمرکز بر اصلاح سبک زندگی همچون سطح فعالیت بدنی و تغذیه پیشنهاد می شود.
كلید واژه: سندرم متابولیک، مقاومت انسولینی، چاقی، آتش نشانان

توضیحات بیشتر