فایل ورد بررسي نيازهاي اطلاعاتي و استفاده از منابع اطلاعاتي در بين دانشجويان پرستاري در آموزش باليني فوريت ‌هاي پزشكي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نيازهاي اطلاعاتي و استفاده از منابع اطلاعاتي در بين دانشجويان پرستاري در آموزش باليني فوريت ‌هاي پزشكي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نيازهاي اطلاعاتي و استفاده از منابع اطلاعاتي در بين دانشجويان پرستاري در آموزش باليني فوريت ‌هاي پزشكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نيازهاي اطلاعاتي و استفاده از منابع اطلاعاتي در بين دانشجويان پرستاري در آموزش باليني فوريت ‌هاي پزشكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نيازهاي اطلاعاتي و استفاده از منابع اطلاعاتي در بين دانشجويان پرستاري در آموزش باليني فوريت ‌هاي پزشكي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :13

مقدمه: دانشجویان پرستاری به انواع وسیعی از اطلاعات بهداشتی نیازمندند تا نیازهای آموزشی و بالینی خودشان را برآورده نمایند. این مطالعه قصد دارد از طریق رویكرد نیاز اطلاعاتی دریابد كدام جنبه از فرآیند پرستاری اورژانس مورد توجه بیشتر دانشجویان قرار می ‌گیرد. و آنها كدامیک از منابع اطلاعاتی را ترجیج می ‌دهند. انتظار داریم انجام چنین مطالعه ‌ای روی شناسایی نیازهای اطلاعاتی موثر بوده و منجر به بهبود كیفیت آموزش درمانگاهی و مهارت ‌های دستیابی دانشجویان به منابع اطلاعاتی در برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی خود و مدیریت بهتر بیماران توسط دانشجویان گردد.روش: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 131 نفر از دانشجویان پرستاری در سال 88-87 انجام شد. کلیه دانشجویان پرستاری ترم‌ های 8-7 دانشگاه ‌های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی سمنان که در واحدهای اورژانس بیمارستان ‌های تابعه در حال انجام کارآموزی بوده‌ اند انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده ‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. داده ‌ها از طریق روش‌ های آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون دو متغیری و دوطرفه در سطح معنادار یک درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ ها: نتایج نشان داد كه كاركنان پرستاری (%65.6)، بیمار یا همراه وی (%64.9) و پزشک سرپرست (%52.7) بیشترین منابع اطلاعاتی بودند كه روزانه توسط دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت. اكثر جامعه آماری نیاز زیادی به اطلاعات درمانی و تشخیصی داشتند. آزمون همبستگی دو متغیری و دوطرفه بین نیازهای اطلاعاتی تشخیصی و درمانی رابطه معناداری را نشان داد (r=0.340، p=0.00). از طرفی تنها %35.1 دانشجویان به اطلاعت مدیریتی نیاز داشته ‌اند.نتیجه‌ گیری: نتایج نشان داد كه دانشجویان در فرایند اورژانس بیشتر به موارد درمانی توجه زیادی داشتند و از جنبه ‌های قانونی و چارچوب ‌های سازمانی غافل بودند و اكثر آنان از بین منابع متعدد اطلاعاتی، منابع انسانی را ترجیح می ‌داند. لازم به ذكر است كه در تصمیم ‌گیری ‌های مبتنی بر شواهد، دسترسی به منابع اطلاعاتی و درک چگونگی استفاده موثر از آنها ضروری است. با توجه به کمبود استفاده از منابع اطلاعاتی به روز بایستی امکانات استفاده از این منابع نظیر دسترسی به سیستم‌ های کامپیوتری مجهز و کتب مورد نیاز در محیط اورژانس فراهم گردد. ضمن این که آموزش تکمیلی در خصوص نحوه بهره‌ گیری از این موارد ارایه گردد.
كلید واژه: نیازهای اطلاعاتی، دانشجویان پرستاری، منابع اطلاعاتی، آموزش بالینی، فوریت ‌های پزشکی

توضیحات بیشتر