فایل ورد مطالعه آزمايشگاهي فرسايش پاشماني و ارتباط آن با برخي خصوصيات خاک در سه کاربري اراضي مجاور هم (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کسيليان)

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه آزمايشگاهي فرسايش پاشماني و ارتباط آن با برخي خصوصيات خاک در سه کاربري اراضي مجاور هم (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کسيليان) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه آزمايشگاهي فرسايش پاشماني و ارتباط آن با برخي خصوصيات خاک در سه کاربري اراضي مجاور هم (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کسيليان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه آزمايشگاهي فرسايش پاشماني و ارتباط آن با برخي خصوصيات خاک در سه کاربري اراضي مجاور هم (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کسيليان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه آزمايشگاهي فرسايش پاشماني و ارتباط آن با برخي خصوصيات خاک در سه کاربري اراضي مجاور هم (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کسيليان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

فرسایش پاشمانی باران به عنوان اولین رویداد در فرسایش خاک، حرکت ذرات و کلوخه های خاک را سبب می شود، و یک فرآیند مهم در فرسایش بین شیاری محسوب می شود. نرخ جدایش در فرسایش پاشمانی با ویژگی های خاک و باران مرتبط بوده و تحت تاثیر فرسایندگی باران و فرسایش پذیری خاک است. بنابراین در این بررسی نرخ فرسایش پاشمانی و مقایسه آن در کاربری های مختلف و ارتباط آن با برخی خصوصیات خاک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 120 نمونه خاک از سه کاربری اراضی مجاور هم شامل جنگل، مرتع و کشاورزی در دو عمق 0-10 و 10-20 سانتی متری از حوزه آبخیز کسیلیان جمع آوری شد. اندازه گیری فرسایش پاشمانی تحت شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از شبیه ساز باران و فنجان پاشمان انجام شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین نرخ فرسایش پاشمانی در کاربری های مختلف وجود ندارد و تغییر کاربری جنگل به کاربری کشاورزی و مرتع درصد ماده آلی را به ترتیب 59.93 و 33.62 درصد در عمق سطحی و 33.33 و 25.59 درصد در عمق زیرین کاهش داده است. درصد سیلت در کاربری کشاورزی دارای هم بستگی مثبت معنی دار (r=0.742،(p=0.018 ، ماده آلی در کاربری مرتع دارای هم بستگی منفی معنی دار (r=0.798،(p=0.001 و شاخص فرسایش پذیری خاک در کاربری کشاورزی دارای هم بستگی مثبت معنی دار (r=0.668،(p=0.00 با نرخ پاشمان است.
كلید واژه: فرسایش پاشمانی، تغییر کاربری اراضی، خصوصیات خاک، فنجان پاشمان

توضیحات بیشتر