فایل ورد پهنه بندي غلظت فلزات سنگين کروم، کبالت و نيکل در خاک هاي سه زير حوزه آبخيز استان همدان با استفاده از فناوري هاي GIS و زمين آمار

لینک دانلود

 فایل ورد پهنه بندي غلظت فلزات سنگين کروم، کبالت و نيکل در خاک هاي سه زير حوزه آبخيز استان همدان با استفاده از فناوري هاي GIS و زمين آمار دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پهنه بندي غلظت فلزات سنگين کروم، کبالت و نيکل در خاک هاي سه زير حوزه آبخيز استان همدان با استفاده از فناوري هاي GIS و زمين آمار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پهنه بندي غلظت فلزات سنگين کروم، کبالت و نيکل در خاک هاي سه زير حوزه آبخيز استان همدان با استفاده از فناوري هاي GIS و زمين آمار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پهنه بندي غلظت فلزات سنگين کروم، کبالت و نيکل در خاک هاي سه زير حوزه آبخيز استان همدان با استفاده از فناوري هاي GIS و زمين آمار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

در میان آلاینده های محیطی، فلزات سنگین به دلیل غیرقابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیکی که بر موجودات زنده در غلظت های کم دارند، از اهمیت خاصی برخوردارند. این عناصر به دلیل تحرک کم به مرور در خاک انباشته می شوند. انباشت این عناصر در خاک در نهایت باعث ورود آنها به چرخه غذایی و تهدید سلامت انسان و سایر موجودات می شود. لذا بررسی توزیع غلظت عناصر سنگین جهت پایش آلودگی خاک و حفظ کیفیت محیط زیست ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی اثر کاربری اراضی کشاورزی و زمین شناسی بر میزان غلظت فلزات سنگین و نقشه پهنه بندی آلودگی خاک با استفاده از داده های جمع آوری شده، سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین آمار انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه برداری سیستماتیک تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 135 نمونه خاک سطحی (20-0 سانتی متری) از منطقه ای به وسعت 7262کیلومترمربع جمع آوری و غلظت کل عناصر نیکل، کروم و کبالت و خصوصیات خاک شامل pH، ماده آلی و بافت آنها اندازه گیری شد. میانگین غلظت عناصرCr:88.9±22.7 ، Co:17.6±3.5، Ni:63.1±17.7 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد و میانگین اسیدیته7.8 می باشد که نشان دهنده قلیایی بودن خاک منطقه مورد مطالعه است. برای پهنه بندی غلظت فلزات سنگین از روش های زمین آمار استفاده شد و با کمک آنالیز همبستگی مکانی، مناسب ترین روش پهنه بندی با استفاده از توابع قدرمطلق میانگین خطا و میانگین اریبی خطا انتخاب گردید. نقشه پهنه بندی غلظت فلزات سنگین کروم، کبالت و نیکل با استفاده از روش کریجینگ معمولی و مدل نمایی تهیه شد. تجزیه و تحلیل نقشه پهنه بندی فلزات سنگین با کمک نقشه های زمین شناسی و کاربری اراضی نشان داد که پراکنش عناصر کروم، کبالت و نیکل با طبقات زمین شناسی مطابقت دارد. اما با الگوی کشاورزی مطابقت نداشت. از سوی دیگر با بررسی غلظت نمونه های واقع در مناطق بکر و دور از دسترس انسان به تفکیک طبقات سنگ بستر، مشخص شد در سنگ بسترهای شیل، ماسه سنگ، سنگ دگرگونی و سنگ آهک به طور طبیعی غلظت این عناصر بالا می باشد. یافته های این تحقیق اطلاعات مناسبی را در مورد توزیع غلظت فلزات سنگین کروم، کبالت و نیکل در منطقه مورد مطالعه ارائه می کند که می تواند به فرآیندهای پایش و ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در اراضی کشاورزی منطقه مورد بررسی کمک کند.
كلید واژه: زمین آمار، GIS، آلودگی خاک، فلزات سنگین، کریجینگ معمولی

توضیحات بیشتر