فایل ورد برآورد هيدروگراف واحد مصنوعي با استفاده از تحليل منطقه اي سيلاب و پارامترهاي ژئومورفولوژيکي (مطالعه موردي: حوضه هاي آبخيز مارنج و کاني سواران، کردستان)

لینک دانلود

 فایل ورد برآورد هيدروگراف واحد مصنوعي با استفاده از تحليل منطقه اي سيلاب و پارامترهاي ژئومورفولوژيکي (مطالعه موردي: حوضه هاي آبخيز مارنج و کاني سواران، کردستان) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برآورد هيدروگراف واحد مصنوعي با استفاده از تحليل منطقه اي سيلاب و پارامترهاي ژئومورفولوژيکي (مطالعه موردي: حوضه هاي آبخيز مارنج و کاني سواران، کردستان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برآورد هيدروگراف واحد مصنوعي با استفاده از تحليل منطقه اي سيلاب و پارامترهاي ژئومورفولوژيکي (مطالعه موردي: حوضه هاي آبخيز مارنج و کاني سواران، کردستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برآورد هيدروگراف واحد مصنوعي با استفاده از تحليل منطقه اي سيلاب و پارامترهاي ژئومورفولوژيکي (مطالعه موردي: حوضه هاي آبخيز مارنج و کاني سواران، کردستان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

برآورد هیدروگراف سیل، اولین و مهمترین قدم در طراحی و اجرای طرح های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی از جمله در طرح های مهار سیلاب به شمار می آید. در حوضه های فاقد ایستگاه هیدرومتری برآورد هیدروگراف واحد بر مبنای خصوصیات ژئومورفولوژیکی حوضه ها صورت می گیرد. هدف از پژوهش حاضر برآورد هیدروگراف واحد مصنوعی با استفاده از تحلیل منطقه ای سیلاب و پارامترهای ژئومورفولوژیکی در دو حوضه آبخیز کانی سواران و مارنج در جنوب شرقی شهرستان سنندج، می باشد. هیدروگراف 1 و 2 ساعته با استفاده از داده های دبی حداکثر سیل در ایستگاه هیدرومتری بر مبنای تحلیل منطقه ای سیلاب تهیه گردیدند. داده های زمانی دبی سیلاب برآوردی و مشاهده ای بر اساس ضریب ناش - ساتکلیف و ابعاد هیدروگراف واحد مصنوعی بر اساس خطاهای مطلق و بایاس مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که مدل های رگرسیونی چند جمله ای دارای بیشترین ضریب تبیین برای محاسبه پارامترهای هیدروگراف واحد مصنوعی بوده اند. آزمون های صحت سنجی نشان دادند که داده های برآوردی دبی های سیلاب با ضریب ناش - ساتکلیف؛ 0.988 برای هیدروگراف 1 ساعته و 0.933 برای هیدروگراف 2 ساعته از دقت بسیار بالایی برخوردارند. همچنین، مقدار خطای مطلق 0.1294 برای هیدروگراف واحد 1 ساعته و 1.197 برای هیدروگراف واحد 2 ساعته و مقدار خطای با یاس نزدیک به صفر در هر دو هیدروگراف واحد، نشان داد که این مدل ها کارایی خوبی در تهیه هیدروگراف های 1 و 2 ساعته دارند. بنابراین می توان از چنین روشی برای حوضه های آبخیز با شرایط ژئوهیدرولوژیکی مشابه با حوضه های مورد مطالعه که فاقد ایستگاه های هیدرومتری باشند، استفاده نمود.
كلید واژه: هیدروگراف واحد، پارامترهای ژئومورفولوژیکی، حوضه آبخیز کانی سواران، حوضه آبخیز مارنج، کردستان

توضیحات بیشتر