فایل ورد اثر کاربرد ورمي کمپوست بر برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک

لینک دانلود

 فایل ورد اثر کاربرد ورمي کمپوست بر برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر کاربرد ورمي کمپوست بر برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر کاربرد ورمي کمپوست بر برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر کاربرد ورمي کمپوست بر برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

به منظور بررسی اثر کاربرد ورمی کمپوست بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک شامل جرم مخصوص حقیقی (rs)، جرم مخصوص ظاهری (rb)، تخلخل (f)، ظرفیت نگهداشت آب خاک (S)، رطوبت در نقاط ظرفیت زراعی (FC) و پژمردگی دائم (PWP)، میزان آب قابل دسترس (AWC)، pH، هدایت الکتریکی (EC) و کربن آلی (OC)، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده با پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای کودی در کرت های اصلی و سال های اعمال این تیمارها در کرت های فرعی قرار گرفتند. تیمارهای کودی به عنوان فاکتور اصلی در شش سطح (T1=شاهد، T2=کود شیمیایی، T3=20 تن ورمی کمپوست در هکتار، T4=20 تن ورمی کمپوست در هکتار+1.2 تیمار T2، T5=40 تن ورمی کمپوست در هکتار+1.2 تیمار T2 و T6=40 تن ورمی کمپوست در هکتار) و سال های اعمال این تیمارها به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح به صورت A=یکسال، B=دو سال متوالی و C=سه سال متوالی کود دهی بود. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که کاربرد ورمی کمپوست به صورت معنی داری سبب بهبود تمامی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شد. نتایج بیانگر آن است که خصوصیاتی مانند FC، PWP، AWC، pH، OC و EC در تیمارهای سال های مصرف کود دارای اختلاف معنی دار با شاهد بودند و آثار متقابل تیمارهای کودی و سال های مصرف آنها نیز در مورد rs، FC، EC و OC تاثیر معنی دار داشت و در سایر موارد فاقد اختلاف معنی دار بود.
كلید واژه: ورمی کمپوست، خصوصیات فیزیکی خاک، خصوصیات شیمیایی خاک

توضیحات بیشتر