فایل ورد مقايسه فراواني نسبي استريدور بعد از اکستوباسيون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه فراواني نسبي استريدور بعد از اکستوباسيون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه فراواني نسبي استريدور بعد از اکستوباسيون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه فراواني نسبي استريدور بعد از اکستوباسيون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه فراواني نسبي استريدور بعد از اکستوباسيون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: لوله های تراشه به منظور تامین مسیری از میان راه هوایی فوقانی طراحی شده اند. هدف این مطالعه فایل ورد مقايسه فراواني نسبي استريدور بعد از اکستوباسيون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله بود.روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 200 کودک 6-4 ساله در دو گروه مداخله و کنترل کاندید عمل جراحی الکتیو انجام شد. پس از القای بیهوشی به یک روش ثابت، راه هوایی در گروه مداخله با لوله تراشه کافدار و در گروه کنترل با لوله تراشه بدون کاف باز شد. پس از خاتمه جراحی و برگشت از داروهای بیهوشی لوله تراشه بیماران خارج می شد. تعداد دفعات تعویض لوله تراشه و وجود استریدور 1 و 5 دقیقه بعد از اکستوباسیون بررسی شدند. همچنین متغیرهای همودینامیک، اشباع اکسیژن خون شریانی و تعداد تنفس نیز بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی دانشجویی، مجذور کای و فیشر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: سن متوسط کودکان در گروه مداخله 59 ماه و در گروه کنترل 61 ماه بود. استریدور پس از اکستوباسیون در گروه کنترل 2.9 درصد و در گروه مداخله 9.2 درصد بود (p>0.05). نسبت تعویض لوله تراشه در گروه کنترل 10.9 درصد و در گروه مداخله 7.1 درصد بود (p>0.05).نتیجه گیری: استفاده از لوله تراشه کافدار در کودکان 4 تا 6 ساله هیچ گونه تاثیری بر متغیرهای همودینامیک، میزان اشباع اکسیژن خون شریانی، تعداد تنفس و استریدور نداشت و در نتیجه آسیب راه هوایی که منجر به تغییر در این متغیرها شود، وجود ندارد.
كلید واژه: کاف لوله تراشه، اطفال، استریدور، بیهوشی

توضیحات بیشتر