فایل ورد بررسي تاثير آموزش رفتارهاي تغذيه اي و فعاليت هاي ورزشي برخودکارآمدي دانش آموزان مدارس راهنمايي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير آموزش رفتارهاي تغذيه اي و فعاليت هاي ورزشي برخودکارآمدي دانش آموزان مدارس راهنمايي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير آموزش رفتارهاي تغذيه اي و فعاليت هاي ورزشي برخودکارآمدي دانش آموزان مدارس راهنمايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير آموزش رفتارهاي تغذيه اي و فعاليت هاي ورزشي برخودکارآمدي دانش آموزان مدارس راهنمايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير آموزش رفتارهاي تغذيه اي و فعاليت هاي ورزشي برخودکارآمدي دانش آموزان مدارس راهنمايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: تغذیه سالم و فعالیت جسمی منظم، از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت هستند، لذا تشویق نوجوانان برای ایجاد رفتارهای تغذیه ای سالم و انجام فعالیت های ورزشی منظم از اولویت های بهداشت عمومی جامعه است. این پژوهش به منظور تعیین تاثیر آموزش رفتارهای تغذیه ای و فعالیت های ورزشی بر خودکارآمدی دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر کرمان انجام گرفت.روش بررسی: در این پژوهش نیمه تجربی، تعداد 120 نفر از دانش آموزان مقاطع اول تا سوم مدارس راهنمایی دولتی و غیرانتفاعی به روش تصادفی–خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و سپس به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. ابتدا آزمون اولیه به عمل آمد. سپس 8 جلسه 60 دقیقه ای برنامه آموزشی در مورد تغذیه سالم و فعالیت های ورزشی و اهمیت آنها، به روش سخنرانی، پرسش و پاسخ و در اختیار قرار دادن جزوه آموزشی برای گروه تجربی اجرا گردید. سپس داده ها در قبل و بعد از مداخله در گروه تجربی با گروه شاهد مقایسه شدند و برای دستیابی به اهداف پژوهش، از روش های آماری t زوجی، مان ویتنی- U، ویلکاکسون، کای دو، فیشر و تی مستقل استفاده گردید.یافته ها: بین خودکارآمدی کلی در تمام حیطه های رفتارهای تغذیه ای، گروه تجربی با میانگین 10.59±38.92 و گروه شاهد 0.33±1.78- و خودکارآمدی کلی فعالیت های ورزشی، گروه تجربی با میانگین 6.01±15.97 و گروه شاهد 1.5±0.87-، اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (p=0.0001) و در زمینه ارتقا خودکارآمدی به دنبال آموزش رفتارهای تغذیه ای و فعالیت های ورزشی نیز اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه تجربی و شاهد دیده شد (p=0.0001).نتیجه گیری: آموزش رفتارهای تغذیه ای و فعالیت های ورزشی برخودکارآمدی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد، لذا انجام مداخلات آموزشی جهت ارتقا خودکارآمدی در زمینه های مختلف بهداشتی و پیشگیری ضروری است.
كلید واژه: خودكارآمدی، آموزش، رفتارهای تغذیه ای، فعالیت های ورزشی، دانش آموزان

توضیحات بیشتر