فایل ورد تاثير عصاره آبي گياه خاراشتر بر سنگ اگزالات کلسيم در کليه موش صحرايي نر نژاد ويستار دريافت کننده اتيلن گليکول

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير عصاره آبي گياه خاراشتر بر سنگ اگزالات کلسيم در کليه موش صحرايي نر نژاد ويستار دريافت کننده اتيلن گليکول دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير عصاره آبي گياه خاراشتر بر سنگ اگزالات کلسيم در کليه موش صحرايي نر نژاد ويستار دريافت کننده اتيلن گليکول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير عصاره آبي گياه خاراشتر بر سنگ اگزالات کلسيم در کليه موش صحرايي نر نژاد ويستار دريافت کننده اتيلن گليکول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير عصاره آبي گياه خاراشتر بر سنگ اگزالات کلسيم در کليه موش صحرايي نر نژاد ويستار دريافت کننده اتيلن گليکول :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: با توجه به اثبات اثر داروهای گیاهی مختلف در درمان سنگ کلیه، هدف این مطالعه بررسی اثرات عصاره آبی گیاه خاراشتر بر پیشگیری از ایجاد سنگ اگزالات کلسیم در کلیه موش صحرایی نر نژاد ویستار دریافت کننده اتیلن گلیکول بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 40 سر رت نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. رت های گروه کنترل سالم و کنترل منفی به ترتیب آب معمولی و آب حاوی اتیلن گلیکول 1 درصد دریافت کردند. گروه های پیشگیری با دوز کم و بالا، علاوه براتیلن گلیکول 1 درصد در آب آشامیدنی عصاره خاراشتر با دوزهای 500و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت گاواژ روزانه دریافت کردند. جهت اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی ادرار در روزهای صفر، 15 و 30 مطالعه نمونه ادرار 24 ساعته آنها جمع آوری شد. در پایان پژوهش پس از بیهوشی نمونه خون از رت ها گرفته شد و سپس کلیه آنها خارج گردید و از نظر تعداد تجمعات بلورهای اگزالات کلسیم بررسی شد. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: بین تعداد تجمعات بلورهای اگزالات کلسیم در گروه های مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود نداشت (p>0.05). مقایسه غلظت اگزالات ادرار در روز 30 نشان داد که گروه های پیشگیری و کنترل سالم نسبت به گروه کنترل منفی دارای اگزالات ادراری پایین تر بوده که این تفاوت از این نظر معنی دار بود (p<0.05). نتیجه گیری: عصاره آبی خاراشتر با کاهش میزان اگزالات و افزایش سیترات ادرار در پیشگیری سنگ های کلسیم اگزالات در رت به عنوان یک مدل حیوانی مناسب، تا حدودی موثر است، هر چند در میزان کریستال های کلسیم اگزالات تاثیری ندارد.
كلید واژه: خاراشتر، سنگ کلیه، اتیلن گلیکول، اگزالات کلسیم، رت

توضیحات بیشتر