فایل ورد اثر پي پرين در پارامترهاي بيوشيميايي ناشي از سميت کبدي استامينوفن در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر پي پرين در پارامترهاي بيوشيميايي ناشي از سميت کبدي استامينوفن در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر پي پرين در پارامترهاي بيوشيميايي ناشي از سميت کبدي استامينوفن در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر پي پرين در پارامترهاي بيوشيميايي ناشي از سميت کبدي استامينوفن در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر پي پرين در پارامترهاي بيوشيميايي ناشي از سميت کبدي استامينوفن در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: مسمومیت با استامینوفن یکی از علل مهم آسیب های کبدی است. این اثرات عمدتا ناشی از تولید متابولیت سمی (N-acetylp-benzoquinoneimine) NAPQI در اثر فعالیت آنزیمهای سایتوکروم اکسیداز است. پی پرین دارای آثار آنتی اکسیدانی بوده و همچنین CYP3A و CYP2E1 را مهار می کند. در این مطالعه نقش پی پرین به صورت پیش مداوا در سمیت کبدی استامینوفن بررسی خواهد شد. مواد و روشها: در این مطالعه رت های نر نژاد ویستار (250-150 گرم) که به 5 گروه 8 تایی، شامل گروه سالین، پی پرین ((10mg/kg، استامینوفن (در دو دوز 500 و 1000 mg/kg به فاصله 18 ساعت)، پی پرین به همراه استامینوفن و سیلای مارین (25mg/kg)به همراه استامینوفن تقسیم شدند، انجام گردید. فعالیت آلکالین فسفاتاز(ALP) ، آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) در سرم با کیتهای مربوطه و فعالیت توتال آنتی اکسیدان به روش FRAP ارزیابی شد. یافته ها: پی پرین به صورت پیش مداوا از افزایش بیش از حد AST و ALT پس از مسمومیت حاد با استامینوفن جلوگیری کرد (به ترتیب، 1108.65±1711.25 و 463.553±496 در مقایسه با گروه استامینوفن، 5934.73±3956.29 و 3413.47±19.14.57). میزان توتال آنتی اکسیدان در گروه استامینوفن نسبت به گروه سالین و پی پرین بیشتر بود (به ترتیب، p<0.009 و.(p<0.003 اما نسبت به گروه پی پرین- استامینوفن و گروه سیلای مارین- استامینوفن تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که پی پرین تا حدودی می تواند از افزایش آنزیم های کبدی پس از مسمومیت با استامینوفن جلوگیری کند. (ظرفیت آنتی اکسیدانی در حضور پی پرین علیرغم انتظار کاهش یافت که احتمالا در اثر پاسخ بدنی است) و احتمالا در حضور پی پرین نیاز نیست بدن به طور واکنشی ظرفیت مقابله با NAPQI را با آزاد کردن آنتی اکسیدان ها افزایش دهد به عبارتی، اثر آنتی اکسیدانی پی پرین تا حد زیادی مصرف آنتی اکسیدان های بدنی را کاهش می دهد.
كلید واژه: استامینوفن، پی پرین، سیلی مارین، ان استیل، - پی یبنزکوینونئکونیون ایمین، آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، آنتی اکسیدانت، FRAP

توضیحات بیشتر