فایل ورد اثر عصاره صبر زرد بر بافت بيضه جنين موش هاي صحرايي ديابتي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر عصاره صبر زرد بر بافت بيضه جنين موش هاي صحرايي ديابتي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر عصاره صبر زرد بر بافت بيضه جنين موش هاي صحرايي ديابتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر عصاره صبر زرد بر بافت بيضه جنين موش هاي صحرايي ديابتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر عصاره صبر زرد بر بافت بيضه جنين موش هاي صحرايي ديابتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: بیضه یکی از بافت های مهم در سیستم تولیدمثلی نر است که دیابت می تواند بر روی آن اثر داشته باشد. صبر زرد می تواند قندخون را کاهش دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر صبر زرد بر بافت بیضه جنین موش های صحرایی بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 30سر موش صحرایی ماده به طور تصادفی به سه گروه مساوی آزمون، کنترل دیابتی و کنترل طبیعی تقسیم شدند. پس از تزریق داخل صفاقی 50میلی گرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین به گروه های دیابتی و آزمون، به منظور جفت گیری، موش های ماده 24 ساعت در مجاورت موش نر در قفسه ای جداگانه قرار گرفتند. پس از تشخیص بارداری به گروه آزمون 400 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی صبر زرد و به گروه کنترل نرمال و دیابتی آب مقطر از طریق دهان خورانده شد. بعد از 20 روز جنین ها خارج و در فرمالین 10 درصد تثبیت شدند. پس از پردازش بافتی و قالب گیری، مقاطع 5 میکرونی تهیه و با رنگ هماتوکسیلین - ائوزین رنگ آمیزی شدند و تغییرات بافت بیضه بررسی گردید. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین وزن، قطر لوله اسپرم ساز، تعداد سلول های اسپرماتوگونی، سرتولی و لیدیگ بافت بیضه در موش های صحرایی، هر سه گروه تفاوت معنی داری داشت (p<0.05).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد عصاره هیدروالکلی عصاره صبر زرد باعث افزایش تعداد سلول های اسپرماتوگونی، سرتولی و لیدیگ بیضه در موش های دیابتی می شود.
كلید واژه: صبر زرد، دیابت، بیضه

توضیحات بیشتر