فایل ورد بررسي اثر دگزامتازون و سولفات منيزيم داخل کاف لوله تراشه بر فراواني مطلق و شدت گلو درد پس از لوله گذاري داخل تراشه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر دگزامتازون و سولفات منيزيم داخل کاف لوله تراشه بر فراواني مطلق و شدت گلو درد پس از لوله گذاري داخل تراشه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر دگزامتازون و سولفات منيزيم داخل کاف لوله تراشه بر فراواني مطلق و شدت گلو درد پس از لوله گذاري داخل تراشه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر دگزامتازون و سولفات منيزيم داخل کاف لوله تراشه بر فراواني مطلق و شدت گلو درد پس از لوله گذاري داخل تراشه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر دگزامتازون و سولفات منيزيم داخل کاف لوله تراشه بر فراواني مطلق و شدت گلو درد پس از لوله گذاري داخل تراشه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: گلودرد از عوارض شایع و آزارنده پس از بیهوشی عمومی می باشد. در این مطالعه اثر پرنمودن کاف لوله تراشه با دگزامتازون و سولفات منیزیم بر فراوانی مطلق و شدت گلودرد پس از لوله گذاری داخل نای بررسی شد.روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 90 بیمار کاندید بیهوشی عمومی همراه با لوله گذاری تراشه صورت گرفت. بیماران به صورت تصادفی به 3 گروه 30 نفری تقسیم گردیدند. پس از انجام لوله گذاری، کاف لوله در گروه اول با 16 میلی گرم دگزامتازون، در گروه دوم با 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن سولفات منیزیم و در گروه سوم با هوا پر شد. سپس وجود و شدت گلودرد با معیار VAS در پایان ریکاوری، پایان روز عمل و صبح روز بعد از عمل بررسی گردید. نتایج با آزمون آماری کای دو و ANOVA مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند.یافته ها: تفاوت معنی داری در فراوانی مطلق گلودرد در پایان ریکاوری، پایان روز عمل و صبح روز بعد از عمل بین 3 گروه مشاهده نگردید (p>0.05)، ولی شدت گلودرد از روز بعد از عمل در گروه دگزامتازون داخل کاف، کاهش معنی داری را در مقایسه با 2 گروه شاهد و گروه سولفات منیزیم داخل کاف نشان داد (.(p<0.05نتیجه گیری: استفاده از دگزامتازون و سولفات منیزیم داخل کاف لوله تراشه تاثیری بر کاهش فراوانی مطلق گلودرد پس از لوله گذاری داخل نای ندارد، ولی در صورت استفاده از دگزامتازون داخل کاف از روز بعد از عمل از شدت گلودرد کاسته می شود.
كلید واژه: لوله گذاری داخل نای، گلودرد، دگزامتازون، سولفات منیزیم

توضیحات بیشتر