فایل ورد اثر عصاره هاي آبي و آبي الکلي پوسته، دانه و عصاره آبي-الکلي پولپ هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) بر فاکتورهاي ليپيدي و آنزيم هاي کبدي موش صحرائي نر تغذيه شده با فروکتوز

لینک دانلود

 فایل ورد اثر عصاره هاي آبي و آبي الکلي پوسته، دانه و عصاره آبي-الکلي پولپ هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) بر فاکتورهاي ليپيدي و آنزيم هاي کبدي موش صحرائي نر تغذيه شده با فروکتوز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر عصاره هاي آبي و آبي الکلي پوسته، دانه و عصاره آبي-الکلي پولپ هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) بر فاکتورهاي ليپيدي و آنزيم هاي کبدي موش صحرائي نر تغذيه شده با فروکتوز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر عصاره هاي آبي و آبي الکلي پوسته، دانه و عصاره آبي-الکلي پولپ هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) بر فاکتورهاي ليپيدي و آنزيم هاي کبدي موش صحرائي نر تغذيه شده با فروکتوز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر عصاره هاي آبي و آبي الکلي پوسته، دانه و عصاره آبي-الکلي پولپ هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) بر فاکتورهاي ليپيدي و آنزيم هاي کبدي موش صحرائي نر تغذيه شده با فروکتوز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: گیاهان دارویی از دیرباز در طب سنتی جهت درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شوند. با توجه به اثر فروکتوز بر فاکتورهای لیپیدی خون و اثر سمیت کبدی و تاثیر هندوانه ابوجهل بر کاهش میزان چربی خون و برخی آنزیم های کبدی این مطالعه به منظور بررسی اثر عصاره قسمت های مختلف این گیاه بر میزان چربی و آنزیم های کبدی موش های صحرایی نر دریافت کننده فروکتوز در آب آشامیدنی انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از 63 سر موش صحرائی نر بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنی 200 تا 300 گرم استفاده شد. پس از دریافت فروکتوز 10% در آب آشامیدنی به مدت 8 هفته، حیوانات به 7 گروه کنترل، فروکتوز 10% و عصاره های آبی و آبی الکلی پوست، دانه و عصاره آبی الکلی پولپ تقسیم شدند. عصاره ها با غلظت 200 mg/kg به صورت گاواژ در دو هفته پایانی به حیوانات داده شد. 12 ساعت بعد از آخرین گاواژ خون گیری مستقیم از قلب حیوانات پس از بیهوشی سبک توسط اتر انجام گرفت. پس از سانتریفوژ خون حیوان، سطح سرمی آن جدا و فاکتورهای لیپیدی و آنزیم های کبدی توسط کیت های تجاری و با کمک دستگاه اتوآنالیزر اندازه گیری و مقایسه گردید. یافته ها: نسبت LDL به HDL در گروه عصاره آبی پوست (1.08±2.46) در مقایسه با گروه های فروکتوز (0.15±0.98) و کنترل (0.1±0.98) افزایش یافت ((p<0.01. آسپارتات آمینوترانسفراز در گروه های عصاره آبی دانه و آبی پوست در مقایسه با گروه های کنترل و فروکتوز بترتیب کاهش و افزایش (p<0.05)، پیدا کرد. آلانین ترانسفراز در گروه عصاره آبی پوست نسبت به گروه های کنترل و فروکتوز افزایش یافت (p<0.01) همچنین آلکالین فسفاتاز در گروه عصاره آبی پوست افزایش ( (p<0.05و در گروه عصاره آبی دانه کاهشی معنی دار نسبت به موش های کنترل ( (p<0.01و فروکتوز ((p<0.05 از خود نشان داد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که پوست هنداونه ابوجهل اثر منفی بر پروفایل لیپیدی و آنزیم های کبدی داشته و اثر سمیت کبدی را بیشتر از خود نشان می دهد، اما دانه هندوانه ابوجهل اثر کاهنده بر فاکتورهای لیپیدی و آنزیم های کبدی دارد.
كلید واژه: هندوانه ابوجهل، فروکتوز، لیپید، آنزیم کبدی

توضیحات بیشتر